Till innehåll på sidan

Försörjningshinder för personer 18 år och äldre efter inrikes/utrikes född 2021

Andel (%) av alla i gruppen

  kvinnor män
  Inrikesfödd Utrikesfödd Inrikesfödd Utrikesfödd
Arbetslöshet 33 42 62 64
Ohälsa 29 18 13 10
Sociala skäl 22 29 11 11

Källa: Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Försörjningshinder på grund av arbetslöshet

Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet. Definition av försörjningshinder på grund av arbetslöshet: Här menas en biståndsmottagare som är arbetslös, bedöms ha arbetsförmåga på heltid eller deltid samt står till arbetsmarknadens förfogande. Utgångspunkten är att personen i princip omgående kan börja på ett för denne lämpligt arbete, dvs. det ska inte finnas andra betydande svårigheter som personen måste komma tillrätta med innan ett arbete kan bli aktuellt. Det vanligaste försörjningshindret under året är redovisat. Exempel på beräkning av andelar i procent för grupperna: Inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd och försörjningshinder pga. arbetslöshet/Totalt antal inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd. Andelar i procent.

Försörjningshinder på grund av ohälsa

Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sjukdom och ohälsa. Definition av försörjningshinder på grund av sjukdom och ohälsa: Här menas en biståndsmottagare som är sjukskriven och har ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande som styrker nedsatt arbetsförmåga, eller som har ingen eller otillräcklig inkomst av sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Det vanligaste försörjningshindret under året är redovisat. Exempel på beräkning av andelar i procent för grupperna: Inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd och försörjningshinder pga. ohälsa/Totalt antal inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd. Andelar i procent.

Försörjningshinder på grund av sociala skäl

Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sociala skäl. Definition av försörjningshinder på grund av sociala skäl: Här menas en biståndsmottagare som för närvarande inte står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer saknar arbetsförmåga eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Arbete kan bli aktuellt i framtiden men först efter förberedande insatser. Det vanligaste försörjningshindret under året är redovisat. Exempel på beräkning av andelar i procent för grupperna: Inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd och försörjningshinder pga. av sociala skäl/Totalt antal inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd. Andelar i procent.

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-26