Till innehåll på sidan

Mottagare av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för barn, 2021

Antal och könsfördelning (%)

  Antal Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Mottagare av omvårdsbidrag 50 380 12 644 80 20
Merkostnadsersättning för barn 1 183 357 77 23

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Omvårdnadsbidrag betalas ut till föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Omvårdnadsbidrag kan betalas längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Merkostnadsersättning för barn betalas ut till föräldrar som har merkostnader till följd av sitt barns funktionsnedsättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på barnets funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder.

Omvårdnadsbidrag infördes år 2019 och tillsammans med merkostnadsersättning för barn kommer att på sikt ersätta vårdbidraget.

Mer om statistiken

Källa
Försäkringskassan

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik