Till innehåll på sidan

Dödsorsaker för personer i åldern 35–84 år efter utbildningsnivå, 2020

Åldersstandardiserade dödstal

  Kvinnor Män
  Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial
Andningsorganens sjukdomar 78,1 55,4 26,6 85,3 64,5 39,3
Hjärt-kärlsjukdomar 216,9 168,2 105,5 378,4 321,9 214,4
Självmord och skadehändelse med oklar avsikt 16,4 13,3 9,2 34,6 26,5 17,3
Skador och förgiftningar, exkl. skadehändelse med oklar avsikt 26,2 21,1 15,2 62,9 43,3 26,6
Tumörer 343,5 303,3 241,7 415,7 370,4 283,9
Övrigt 190,1 136,8 89,9 269,9 218,2 161,3
Totalt 1 017,2 819,4 582,3 1 438,9 1 219,7 890,3
därav alkoholrelaterad dödlighet 25,9 20,6 10,5 70,7 62,4 27,9
därav Covid-19 80,5 54,8 38,4 126,4 114,0 89,1

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Dödstal: Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik