Till innehåll på sidan

Dödsorsaker för personer i åldern 35–84 år efter utbildningsnivå, 2021

Åldersstandardiserade dödstal

  Kvinnor Män
  Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial
Andningsorganens sjukdomar 75,5 50,6 23,6 75,9 58,5 35,6
Hjärt-kärlsjukdomar 225,6 168,1 97,8 395,6 300,7 206,5
Självmord och skadehändelse med oklar avsikt 19,1 11,2 8,7 33,9 28,0 18,0
Skador och förgiftningar, exkl. skadehändelse med oklar avsikt 35,1 21,7 12,3 57,7 44,7 29,1
Tumörer 360,2 285,2 228,0 398,6 336,1 261,8
Övrigt 205,5 131,8 91,4 290,9 213,6 153,0
Totalt 1 040,7 765,4 528,2 1 407,2 1 113,0 801,5
därav alkoholrelaterad dödlighet 25,9 20,1 10,2 78,6 60,2 26,3
därav Covid-19 58,1 37,9 21,2 98,6 76,1 53,1

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Utbildningsnivå baseras på 2019 års uppgifter.
Dödstal: Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik