Till innehåll på sidan

Barn och unga som någon gång under 2021 fick vård efter typ av insats och ålder

Antal

Typ av insats Grund till insats Flickor Pojkar
SoL: Vård utanför hemmet 8 212 10 083
LVU: Omedelbart omhändertagande 1 527 1 575
  p.g.a.    
  – pga. endast brister i hemmiljön 1 134 998
  – pga. endast den unges beteende 279 489
  – pga. både brister i hemmiljön och den unges beteende 121 95
  – pga. information saknas .. ..
LVU: Vård med placering 3 868 4 210
  p.g.a.    
  – pga. endast brister i hemmiljön 3 149 3 013
  – pga. endast den unges beteende 525 992
  – pga. både brister i hemmiljön och den unges beteende 221 226
  – pga. information saknas .. ..
LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande 4 709 5 057
Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU   11 457 13 696

Källa: Socialstyrelsens nationella register över socialtjänstens insatser för barn och unga, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Tabellen visar barn och unga som någon gång under året fick vård utom hemmet enligt SoL eller insats enligt LVU, oavsett vilket år placeringarna påbörjades. Avser enbart barn och unga med korrekt personnummer.

Totalen avser heldygnsinsatser. Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår inte.

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik