Till innehåll på sidan

Elever som är behöriga till gymnasieskolan efter svensk och utländsk bakgrund 2020/21

Antal, andel (%) av alla i gruppen

BakgrundAntal elever Andel (%) av alla avgångna
 FlickorPojkarFlickorPojkar
Samtliga elever 56 394 59 316 .. ..
därav        
Elever med svensk bakgrund 41 596 43 811 .. ..
Elever med utländsk bakgrund 14 449 15 094 .. ..
Elever behöriga till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetarprogrammet 47 855 48 679 84,9 82,1
därav        
Elever med svensk bakgrund 37 110 38 315 89,2 87,5
Elever med utländsk bakgrund 10 599 10 205 73,4 67,6
Elever behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet 47 123 47 806 83,6 80,6
därav        
Elever med svensk bakgrund 36 627 37 671 88,1 86,0
Elever med utländsk bakgrund 10 358 9 977 71,7 66,1
Elever behöriga till estetiska programmet 48 579 49 741 86,1 83,9
därav        
Elever med svensk bakgrund 37 564 38 959 90,3 88,9
Elever med utländsk bakgrund 10 865 10 611 75,2 70,3
Elever behöriga till yrkesprogrammet 49 148 50 572 87,2 85,3
därav        
Elever med svensk bakgrund 38 010 39 564 91,4 90,3
Elever med utländsk bakgrund 10 982 10 829 76,0 71,7

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever som saknar betyg i alla ämnen och lämnat årskurs 9 ingår således. Inför höstterminen 2011 har behörighetsreglerna till gymnasieskolan  ändrats Precis som tidigare läsår måste eleven ha godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesprogram måste dessutom ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta.

För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i ytterligare nio ämnen det vill säga totalt tolv ämnen. Det skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedande programmen vilka ämnen eleven måste ha godkänt i för att få behörighet, för mer information se Skolverkets PM – En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011.

Elever på landstingsskolor ingår ej.

..= Data not available

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik