Till innehåll på sidan

Elever som är behöriga till gymnasieskolan efter svensk och utländsk bakgrund 2021/22

Antal, andel (%) av alla i gruppen

Bakgrund Antal elever Andel (%) av alla avgångna
  Flickor Pojkar Flickor Pojkar
Samtliga elever 58 207 61 684 .. ..
därav        
Elever med svensk bakgrund 42 993 45 352 .. ..
Elever med utländsk bakgrund 14 832 15 899 .. ..
Elever behöriga till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetarprogrammet 48 401 49 820 83,2 80,8
därav        
Elever med svensk bakgrund 37 633 38 952 87,5 85,9
Elever med utländsk bakgrund 10 626 10 742 71,6 67,6
Elever behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet 47 695 48 935 81,9 79,3
därav        
Elever med svensk bakgrund 37 098 38 336 86,3 84,5
Elever med utländsk bakgrund 10 455 10 476 70,5 65,9
Elever behöriga till estetiska programmet 49 329 51 142 84,7 82,9
därav        
Elever med svensk bakgrund 38 219 39 779 88,9 87,7
Elever med utländsk bakgrund 10 954 11 230 73,9 70,6
Elever behöriga till yrkesprogrammet 49 943 51 936 85,8 84,2
därav        
Elever med svensk bakgrund 38 699 40 349 90,0 89,0
Elever med utländsk bakgrund 11 085 11 451 74,7 72,0

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever som saknar betyg i alla ämnen och lämnat årskurs 9 ingår således. Inför höstterminen 2011 har behörighetsreglerna till gymnasieskolan  ändrats Precis som tidigare läsår måste eleven ha godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesprogram måste dessutom ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta.

För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i ytterligare nio ämnen det vill säga totalt tolv ämnen. Det skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedande programmen vilka ämnen eleven måste ha godkänt i för att få behörighet, för mer information se Skolverkets PM – En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011.

Elever på landstingsskolor ingår ej.

..= Data not available

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik