Till innehåll på sidan

Statistik om arbetsmarknad och integration

Integrationen på arbetsmarknaden kan beskrivas med hjälp av till exempel den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

RAMS tas fram en gång per år och ger bland annat information om befolkningens sysselsättning, pendling och branschtillhörighet. RAMS visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är detaljerad och visar bland annat på skillnader mellan olika delar av landet, skillnader mellan kvinnor och män, och mellan utrikes och inrikes födda.

 SCB:s registerbaserade arbetmarknadsstatistik (RAMS)

Statistik i Statistikdatabasen om antal förvärvsarbetande

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

AKU genomförs varje månad. Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat hur många som är sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. I AKU finns det officiella arbetslöshetstalet. Statistiken från AKU används bland annat som underlag för arbetsmarknadspolitiska program och för att följa upp arbetsmarknadsinsatser. Statistiken i AKU bygger på den internationella definitionen av arbetslösa.

SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU)

Statistik i Statistikdatabasen om arbetsmarknaden