Till innehåll på sidan

Utbildning och integration

Här finns statistik om hur många i befolkningen som studerar och vilken bakgrund de har. Här finns också statistik om befolkningens utbildningsnivå och utbildningsinriktning, och hur många elever som deltar i till exempel modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk och annan stödundervisning.

Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens utbildning

Högutbildade utrikes födda

Arbetsmarknad för högutbildade – utrikes födda

Elevpanelen för longitudinella studier

Förskola, skola och vuxenutbildning

Hos Skolverket finns statistik om förskola, skola och vuxenutbildning:

Eftergymnasial yrkesutbildning

Högskolan

Hos Universitetskanslersämbetet finns mer statistik om högskolan

Övrig statistik om utbildning och integration

Inträde på arbetsmarknaden

Statistik om inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund

Gymnasieungdomars studieintresse