Till innehåll på sidan

Mikrodatautbyte-Förändringar i Intrastat

Senast uppdaterad: 2020-11-30

Från och med januari 2022 kommer en ny EU-förordning ((EU) 2019/2152) börja gälla för Intrastatundersökningen. Den nya förordningen ålägger medlemsländernas statistikmyndigheter att utbyta mikrodata om utförsel sinsemellan. Läs mer om den nya förordningen här:

Regulation on European Business Statistics (EU 2019/2152) 

Syftet med mikrodatautbytet är att medlemsländerna ska få ytterligare en datakälla som kan användas vid framställning av utrikeshandelsstatistik. SCB kommer att kunna använda ett medlemslands uppgifter om utförsel till Sverige som en källa för beräkning av svensk införsel. På sikt skulle denna nya datakälla kunna minska medlemsländernas egna insamling av införseluppgifter. 

Skälet till att det blev utförseldata som utbyts beror på att den anses ha högre kvalitet än införseldata. Vanligtvis har exportören (vilket i många fall även är producenten) bättre kunskap om vilken data som ska rapporteras.

Nya uppgifter som ska rapporteras till Intrastat

Mikrodatautbytet innebär att två nya variabler ska samlas in i Intrastat: partner-ID och ursprungsland. En ytterligare förändring är att tvåsiffriga transaktionstyper kommer ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven. Från och med rapporteringsmånad januari 2022 blir samtliga variabler obligatoriska att lämna in för företag som rapporterar utförsel till Intrastat.

Partner-ID är momsregistreringsnumret till köparen inom EU som har mottagit varor. De två första positionerna i den maximalt 14-siffriga koden måste matcha mottagarlandets landskod. Kontrollera köparens momsregistreringsnummer på EU-kommissionens webbplats:

EU-kommissionen, VIES

Om momsregistreringsnummer saknas kan följande anges: QV999999999999. Detta gäller endast i fall där varorna exporteras till en icke-skattepliktig kund (t.ex. leveranser till fartyg och flygplan), eller där exportören inte har den tillgängliga informationen, exempelvis vid trepartshandel. 

Ursprungslandet är det land där varan har producerats eller tillverkats. Ifall varan har tillverkats i två eller flera olika länder är ursprungslandet det land där varan genomgick sin senaste, omfattande, ekonomiskt motiverade bearbetning. 

Frågor och svar om mikrodatautbytet (FAQ) (PDF)

Transaktionstyper giltiga från 2022 (PDF)