Till innehåll på sidan

Regelverk för individ- och hushållsundersökningar

Lagen (2001:99) om den officiella statistiken reglerar uppgiftsinsamling för den officiella statistiken. Den föreskriver bland annat vad vi är skyldiga att informera dig om när Du blivit uttagen till en av SCB:s undersökningar.

De uppgifter Du lämnar i en individ- eller hushållsundersökning skyddas av reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen 24 kap. 8 § som innebär att alla som arbetar på SCB omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt.

SCB:s policy är att endast lämna ut uppgifter i avidentifierad form, det vill säga där det inte framgår vad någon enskild har svarat. Det måste alltid stå klart att uppgifterna inte kan medföra skada eller men för berörda eller närstående för att uppgifter skall kunna lämna SCB.

Hos SCB finns en säkerhetsorganisation som utfärdar särskilda säkerhetsföreskrifter. Föreskrifterna innebär en känslighetsklassning av olika material och grunderna för klassningen bygger på sekretesslagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Dessutom får inte sekretesskyddade uppgifter röjas för annan tjänsteman inom SCB om denne inte har behov av uppgifterna i tjänsten.

För mer information om SCB:s personuppgiftsbehandling:

Behandling av personuppgifter när vi tar fram statistik