Till innehåll på sidan

El-, gas- och fjärrvärmestatistik, årlig

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken ska belysa tillförsel och användning av el-, gas- och fjärrvärme, bränsleförbrukning samt teknisk utrustning i kraftstationer med mera.

Användare av statistiken är Energimyndigheten, Nationalräkenskaperna, miljöstatistiken, finansdepartementet, EU, OECD/IEA, Eurostat och FN/ECE, regionala användare för energiplaner och uppföljning av miljömål med flera.

Instruktion

Uppgiftslämnaren är lämpligen miljö- eller energiansvarig på företaget. Redovisningen ska innehålla företagets inköpta kvantiteter och inköpsvärdet för de bränslen som förekommit under angivet redovisningsår.

Uppgifter att rapportera är bland annat bränslen vid produktion av el- och värmeproduktion samt teknisk utrusning i kraftstationer.

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut per post under vecka 9 och insamlingen sker via webblankett. Sista svarsdatum är den 29 mars 2019.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2016:5).

Uppgifter som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i denna undersökning. SCB är personuppgiftsbiträde. 

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter

Vanliga frågor

Hur redovisar jag förändring av anläggningens ägar- eller driftsförhållande under redovisningsåret?

Skriv in förändringen under avsnittet ”Nya, sålda och nedlagda anläggningar” samt  nya/förra ägarens namn eller organisationsnummer. Redovisa för den tid under redovisningsåret som ni har haft driften av anläggningen. Skriv även till datum för förändringen som egen kommentar. 

Hur gör jag om jag vill redovisa bränsleförbrukningen i en annan enhet än den på blanketten angivna enheten?

Redovisa under övriga bränslen vilket/vilka bränslen som har förbrukats samt välj enhet.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Vänligen kontakta oss.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Under fjärde kvartalet året efter undersökningsåret är resultat tillgängligt. Definitiva uppgifter publiceras i Statistiska meddelanden, serie EN11, som finns tillgängligt på webbplatsen.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Telefon
010-479 64 90
Vardagar
8.00-16.30
E-post
insamling.arligel@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/arel