Till innehåll på sidan

Elevpaneler för longitudinella studier

Lämna uppgifterna

Logga in

I undersökningen studeras bland annat undervisningssituationen, ämnesval och pedagogiskt stöd för ett urval av elever under skolåren 3-9 i grundskolan. Syftet med undersökningen är både att undersöka förhållandena ett specifikt år och att se förändringar över tiden. Detta är möjligt genom att undersökningen genomförts ungefär vart femte år sedan 1980. Det innebär att det går att se hur olika faktorer påverkat exempelvis studieval och studieprestationer, samt att se vilken betydelse olika utbildningspolitiska insatser haft.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva befolkningens utbildning. Resultaten från den här undersökningen är en del i den beskrivningen.

Undersökningen följer eleverna

Den nuvarande elevpanelen omfattar cirka 9 500 elever som fanns i årskurs 3 den 15 oktober 2013. Under våren 2014 informerades elevernas målsmän om undersökningen. De elever som själva eller genom målsman meddelat att det inte vill delta undantas från undersökningen.

Årets insamling för denna panel avser vårterminen 2018, då de flesta av eleverna går i årskurs 6. Svaren ska avse de förhållanden som finns under vårterminen 2018 även om någon elev skulle gå i en annan årskurs.

I undersökningen följs de utvalda eleverna. Om en elev byter skola blir den nya skolenheten tillfrågad om att lämna uppgifter. Det kan medföra att vissa skolenheter endast har en elev att svara för. 

Instruktioner

Tidsplan

Årets insamling avser vårterminen 2018 med sista insändningsdag 14 maj 2018.

Vanliga frågor

Hur många elever ska jag fylla i för?

Logga in med användarnamn och lösenord för att se hur många elever som är förtryckta i just din blankett.

I blanketten finns bara en elev förtryckt. Är det rätt?

Ja. När elever byter skolenhet kan det bli så att en skolenhet bara har en elev.

Går det att lägga till elever som saknas?

Nej, det går inte att lägga till elever. Undersökningen gäller endast de elever som finns förtryckta i blanketten.

Eleven har lämnat skolenheten

I blanketten fyller ni i orsak och tidpunkt, samt om möjligt ny skolenhetskod eller annan information om den nya skolenheten och i vilken kommun den ligger.

Vad avses med specialundervisning på annat sätt?

Hit räknas specialundervisning som inte hör till anpassad studiegång eller särskild undervisningsgrupp. Exempel på sådana stödåtgärder kan exempelvis vara: Stöd av speciallärare några lektioner/ vecka i enstaka ämnen, Studiehandledning på modersmålet, Stöd av resurspedagog/assistent i klass, Läs- och skrivstöd etc. enskilt eller i klass, Anpassade läromedel eller stöd i form av exempelvis digitala hjälpmedel.  Observera att detta bara är exempel och att specialundervisningen också kan bestå av annat.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni behöver anstånd med att lämna uppgifter kontaktar ni oss via telefon eller e-post. Kom ihåg att ange skolenhetskod och skolenhet.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnande till denna undersökning är frivilligt för den enskilda individen. För de angivna eleverna har respektive målsman informerats om att eleven ingår i undersökningen och i de fall SCB ombetts exkludera elever från undersökningen har så skett. Även elever som senare själva eller genom målsman meddelar SCB att de ej önskar delta kommer undantas från undersökningen.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De personer vid SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och har tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos Göteborgs universitet.

Vid publicering kommer inga enskilda elever eller skolenheter att kunna identifieras.

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/elevpaneler