Till innehåll på sidan

Elevpaneler för longitudinella studier

Lämna uppgifterna

Logga in

I undersökningen studeras bland annat undervisningssituationen, ämnesval och pedagogiskt stöd för ett urval av elever under skolåren 3-9 i grundskolan. Syftet med undersökningen är både att undersöka förhållandena ett specifikt år och att se förändringar över tiden. Detta är möjligt genom att undersökningen genomförts ungefär vart femte år sedan 1980. Det innebär att det går att se hur olika faktorer påverkat exempelvis studieval och studieprestationer, samt att se vilken betydelse olika utbildningspolitiska insatser haft.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva befolkningens utbildning. Resultaten från den här undersökningen är en del i den beskrivningen.

Undersökningen följer eleverna

Den nuvarande elevpanelen omfattar cirka 9 500 elever som fanns i årskurs 3 den 15 oktober 2013. Under våren 2014 informerades elevernas målsmän om undersökningen. De elever som själva eller genom målsman meddelat att det inte vill delta undantas från undersökningen.

Årets insamling för denna panel avser vårterminen 2019, då de flesta av eleverna går i årskurs 8. Svaren ska avse de förhållanden som finns under vårterminen 2019 även om någon elev skulle gå i en annan årskurs.

I årskurs 8 samlas även uppgifter in om de utvalda elevernas betygsuppgifter från vårterminen 2019. 

Inloggningsuppgifter för att besvara undersökningen om betyg i årskurs 8 skickas ut med brev under september månad.

I undersökningen följs de utvalda eleverna. Om en elev byter skola blir den nya skolenheten tillfrågad om att lämna uppgifter. Det kan medföra att vissa skolenheter endast har en elev att svara för. 

Instruktioner

Tidsplan

Årets insamling avser vårterminen 2019 med sista insändningsdag 14 maj 2019.

Insamlingen avseende betygsuppgifter avser också vårterminen 2019 med sista insändningsdag 11 oktober 2019.

Vanliga frågor

Hur många elever ska jag fylla i för?

Logga in med användarnamn och lösenord för att se hur många elever som är förtryckta i just din blankett.

I blanketten finns bara en elev förtryckt. Är det rätt?

Ja. När elever byter skolenhet kan det bli så att en skolenhet bara har en elev.

Går det att lägga till elever som saknas?

Nej, det går inte att lägga till elever. Undersökningen gäller endast de elever som finns förtryckta i blanketten.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnande till denna undersökning är frivilligt för den enskilda individen. För de angivna eleverna har respektive målsman informerats om att eleven ingår i undersökningen och i de fall SCB ombetts exkludera elever från undersökningen har så skett. Även elever som senare själva eller genom målsman meddelar SCB att de ej önskar delta kommer undantas från undersökningen.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De personer vid SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och har tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos Göteborgs universitet.

Vid publicering kommer inga enskilda elever eller skolenheter att kunna identifieras.

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Aktuellt

Under hösten 2019 samlas kompletterande uppgifter om terminsbetyg för årskurs 8 in för de utvalda eleverna i undersökningen Elevpaneler för longitudinella studier.

Separata inloggningsuppgifter skickas ut under september månad och först då är det möjligt att logga in sig för att lämna betygsuppgifter.

Instruktioner för insamlingen av terminsbetyg finner ni längre ner på denna sida.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/elevpaneler