Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för it och marknadsföring

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningens syfte är att belysa it-utvecklingen i svenskt näringsliv. För att beslutsfattare, både i Sverige och inom EU, ska ha möjlighet att följa och främja it-utvecklingen behövs ett bra statistiskt underlag. Uppgifterna används även i bland annat beräkningen av bruttonationalprodukten, BNP, samt för att studera produktivitetsutvecklingen i Sverige.

Frågorna om reklam och marknadsföring ingår i ett regeringsuppdrag som handlar om att skapa en mer heltäckande bild över de svenska företagens immateriella tillgångar. Detta då man sett att immateriella tillgångar får en allt större betydelse för produktivitet och tillväxt.

Uppgifterna samlas in från ett urval på cirka 4 300 företag.

BAS-kontohänvisningar finns med även detta år. Observera att det kan handla om endast delar av de konton vi hänvisar till. Ett och samma konto kan förekomma flera gånger. BAS-kontohänvisningarnas främsta syfte är att underlätta uppgiftslämnandet.

Tidsplan

Sista insändningsdatum är 3 april 2018.

Kontakta oss om ni behöver anstånd.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Alla stora företag är utvalda och ett urval av de mindre med minst 10 anställda eller fler.

Jag har inte kvar mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Har jag möjlighet att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Ja, kontakta oss.

Vi har brutet räkenskapsår. Ska jag ändå rapportera för helåret 2017?

Ja, du ska rapportera för hela året. Om du inte har exakta uppgifter eller om uppgifterna är svåra att få fram, så ber vi dig att göra en uppskattning för hela året.

Vårt företag är moderbolag i en koncern, och vi köper in it-utrustning för hela koncernen, som vi sedan fakturerar dotterbolagen. Ska hela summan rapporteras?

Ja, om utrustningen stannar hos moderbolaget (som ofta tillhandahåller dotterbolagen tjänster mot en avgift). Om däremot utrustningen och fakturan går vidare direkt till dotterbolaget i oförändrat skick ska den kostnaden inte tas upp av moderbolaget.

Vårt företag är en koncern, och vi betalar all it-utrustning till ett särskilt it-företag inom koncernen. Ska vi rapportera de utgifterna?

Ja. Rapportera de utgifterna på fråga 5 som handlar om köp av it-tjänster från annat bolag, antigen inom koncern eller externt.

Vi betalar all it-utrustning till ett särskilt (externt) it-företag. Ska vi rapportera de utgifterna?

Ja. Rapportera de utgifterna på fråga 5 som handlar om köp av it-tjänster från annat bolag, antigen inom koncern eller externt.

Vad är franchising?

Franchising innebär att man som egen företagare ”hyr” affärsidé och företag. Kända exempel i Sverige är 7-Eleven, McDonalds och Pressbyrån.

Vad är finansiell leasing?

Finansiell leasing liknar i sin renodlade form ett avbetalningsköp.

Finansiell leasing är ett hyresavtal där de ekonomiska riskerna och fördelarna som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren, d v s från uthyraren till den som hyr. Redovisas i fråga 4 a.

Vad är operationell leasing?

Operationell leasing är att jämställa med hyra (på kort eller lång tid). Redovisas i fråga 4 b.

Vi saknar underlag för att besvara fråga 6 b och c, hur ska vi rapportera?

Vi är medvetna om att frågan kan vara komplicerad att besvara och vill understryka att det endast handlar om att göra en ungefärlig uppskattning av vad ni tror. Eventuellt kan det vara till hjälp att fråga någon på tex. marknadsavdelningen.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat av IT-undersökningarna publiceras på SCB:s hemsida vid slutet på undersökningsåret.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2018:4).

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/itutgifter