Till innehåll på sidan

Industrins lager

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Viktig information

Denna undersökning kommer att ersättas av Företagens lager under kvartal 2 2021. Lagervärden kommer då att efterfrågas för både kvartal 1 och kvartal 2 2021, för att sedan övergå kvartalsvis likt tidigare.

Industrins lager är en urvalsundersökning som samlar in uppgifter om industriföretagens lager och som kompletterar statistiken om konjunkturläget inom svensk industri. Urvalet består av cirka 1 100 företag. Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att bidra till en mer heltäckande bild av Sveriges ekonomi, något som resultatet från undersökningen bidrar till.

Uppgifterna som lämnas till undersökningen ger underlag till statistik om industrins lager. Dessa uppgifter är centrala för att belysa det aktuella konjunkturläget. Användare av statistiken är Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, Riksbanken samt branschorganisationer. Statistiken är ett viktigt underlag i nationalräkenskaperna och används av SCB i beräkning av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP.

Instruktioner

Efter varje avslutat kvartal skickar SCB ett brev med inloggningsuppgifter till den aktuella blanketten. Sista svarsdag specificeras i brevet med inloggningsuppgifter.

Alla företag lämnar uppgifter om lager som de äger. Uppgifterna samlas in för fyra lagertyper: lager av insatsprodukter, handelsvaror, produkter i arbete samt färdiga varor av egen tillverkning. Samtliga uppgifter avser värdet på lagerstockarna vid balansdagen som är den sista dagen i kvartalet. Observera att blanketten enbart kan skickas in en gång, därefter är blanketten låst. Vid behov av korrigeringar eller kompletteringar efter att blanketten skickats in, vänligen kontakta oss via mejl eller telefon.

Tidsplan

Sista svarsdatum för blanketten är omkring två veckor efter avslutat kvartal. I det utsända brevet med inloggningsuppgifter finns exakt datum för respektive blankett.

Vanliga frågor

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har därmed uppgiftslämnarskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2015:4).

Vilka uppgifter ska jag lämna?

Anskaffningsvärdet för det lager av insatsprodukter som företaget äger vid kvartalets slut. Försäljningsvärdet för det lager av produkter i arbete som företaget äger vid kvartalets slut. Försäljningsvärdet för det lager av färdiga varor av egen tillverkning som företaget äger vid kvartalets slut. Anskaffningsvärdet för det lager av handelsvaror som företaget äger vid kvartalets slut.

Mer detaljerad beskrivning av efterfrågade uppgifter (pdf) 

Vilken redovisningsperiod ska vi använda?

Lageruppgifterna avser värdet på företagets lager den sista dagen i kvartalet. Du har också möjlighet att lämna uppgifter för fyra tidigare kvartal eller ändra uppgifter för dessa som du lämnat in tidigare.

Går det bra med uppskattade värden?

Om begärda uppgifter inte finns i företagets redovisningssystem och inte heller relativt enkelt kan beräknas får uppgifterna uppskattas. Använd gärna schabloner för försäljningsvärden som ännu inte är bestämda.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

I vissa fall kan SCB ge anstånd under en begränsad tid. Kontakta oss om ni har förhinder.

Varför syns inte förra kvartalets uppgifter på webbplatsen?

Webblanketten uppdateras i slutet av varje månad med de uppgifter som just då ligger inne i våra system. Sent inkomna svar kommer därför inte att synas på webblanketten nästkommande månad.

För vilka delar av företaget ska jag lämna uppgifter?

I blanketten anges vilken del av företaget som uppgifterna avser. Ofta är det hela företaget men företag med verksamhet i olika branscher har delats upp i flera verksamhetsenheter och blanketten avser då en verksamhetsenhet. Detta för att statistikredovisningen på branschnivå ska bli tillförlitlig där klassificeringen av branscher utgår från näringsgrensindelningen SNI 2007. Du hittar alltid information i blanketten om vilken del av företaget som uppgifterna avser.

Vad ska jag räkna med?

Räkna med samtliga lager som ni äger. Inkludera alltså era lager utanför Sveriges gränser, er del i centrallager, era lager hos återförsäljare och lager som ni äger som finns hos andra företag som ni anlitat för tillverkning.

Hur ändrar/korrigerar jag redan lämnade uppgifter?

Innan ni skickat in blanketten kan ni spara uppgifterna för att sedan kunna logga ut och in igen så många gånger ni önskar. Men när ni väl har skickat in blanketten kan ni inte längre ändra eller komplettera värden. Om ni vill göra ändringar eller kompletteringar efter det att ni har skickat in blanketten till SCB är ni välkomna att kontakta oss via e-post eller telefon.

Företagets verksamhet har förändrats

Meddela oss alla förändringar av företagets verksamhet, exempelvis överflyttad verksamhet, om arbetsställen sålts eller övertagits, konkurser eller förändring av branschtillhörighet. Meddela detta direkt i blanketten, via e-post eller telefon.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet Näringsverksamhet.

Resultat för industrins lager publiceras löpande cirka 45 dagar efter avslutat kvartal. Se länken för information om nästa publiceringstillfälle.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Undersökningen avser företag inom industrin och endast så många företag som behövs för att statistiken ska uppnå den kvalitet som krävs kommer med i urvalet. Urvalet är slumpmässigt och delar av urvalet förnyas varje år. Ett företag är vanligen med i flera år – hur länge beror främst på företagets bransch och storlek. De största företagen i branschen är alltid med.

För att kunna få tillförlitlig statistik är det mycket viktigt att SCB får in uppgifter i tid från alla utvalda företag. Ett företag som är med i undersökningen kan därför inte bytas ut mot ett annat.

Undersökningen omfattas av uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2015:4). Det innebär att företag som inte lämnar uppgifter riskerar ett vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Resultaten redovisas branschvis så det är inte möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.

Aktuellt

Information med anledning av coronaviruset


Om uppgiftslämnande

Från och med första kvartalet 2015 kommer uppgifter om lager att samlas in i blanketten Industrins lager. Tidigare har upp­gifterna samlats in till­sammans med uppgifter om omsättning, order­ingång och kapacitets­utnyttjande i blanketten Konjunktur­statistik för industrin.

Har du frågor och funderingar kring detta eller syn­punkter på blanketten är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Industrins Lager

Telefon
010-479 60 65
E-post
insamling.lager@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/indlag