Till innehåll på sidan

Innovationsverksamhet i Sverige

Lämna uppgifterna

Logga in

Innovationsundersökningen 2014–2016

Undersökningen belyser innovationsverksamheten i svenska företag med 10 anställda eller fler. Den genomförs vartannat år och baseras på en EU-gemensam enkät (Community Innovation Survey, CIS).

I enkäten finns frågor om fyra olika typer av innovationer: produktinnovationer, processinnovationer, organisatoriska innovationer samt innovationer inom marknadsföring. Se fliken Vanliga frågor för definitioner och exempel.

Huvudanvändare av statistiken är departementen – främst Utbildnings-, Närings- och Finansdepartementet. Andra viktiga användare är forskningsråden, IVA, Tillväxtanalys, Vinnova och Tillväxtverket samt vissa intresseorganisationer. Statistiken används även av enskilda forskare och av internationella organisationer såsom EU och OECD.

Tidsplan

Sista insändningsdatum är den 26 juni 2017.

Vanliga frågor

Vad är en innovation?

En innovation är något som är helt nytt eller väsentligt förbättrat. Det behöver inte vara först i världen, det räcker att det inte har funnits tidigare på företaget. Det kan vara en vara, en tjänst, en process, en ny typ av organisation eller en ny typ av marknadsföring.

Enkäten frågar efter fyra typer av innovationsverksamhet: produktinnovationer, processinnovationer, organisatoriska innovationer samt innovationer inom marknadsföring. Här finns också en definition av Forskning och utveckling (FoU).

Vad är en produktinnovation?

För att räknas som en produktinnovation ska en vara eller tjänst vara ny eller väsentligt förbättrad och ha introducerats på marknaden. Varan eller tjänsten ska vara ny eller väsentligt förbättrad med avseende på dess kapacitet, användarvänlighet, ingående komponenter eller delsystem.

  • Produktinnovationer (nya eller väsentligt förbättrade) måste vara nya för ert företag men behöver inte vara nya för företagets marknad.
  • Produktinnovationer kan ursprungligen ha utvecklats av ert företag eller av andra företag.

Exempel:

  • Införande av ekologiska produkter i varusortimentet
  • Livstidsgaranti på nya eller begagnade produkter
  • Ändrat varumaterial (t.ex. textilmaterial som kan andas)
  • Vattentäta kläder
  • Motorfordon med mindre utsläpp
  • Fjärrstyrt underhåll
  • Nya eller väsentligt förbättrade försäkringstjänster
  • Biljettautomater för t.ex. betalkort
  • Fjärrstyrd programvara och fjärrstyrd rådgivning
  • Nya metoder för statistisk analys
  • Utveckling av flexibel kundprogramvara
  • Talsvar
  • Telefonservice
  • Ny typ av certifieringstjänster
  • Införande av tilläggstjänster
  • Kombinationslösningar, t.ex. teknik- och konsulttjänster
  • Tester, granskning och certifiering av tjänster
  • Införande av kundkortssystem
  • Hemkörning av varor.

Vad är en processinnovation?

En processinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod eller stödverksamhet som införts för företagets varor eller tjänster.

  • Processinnovationer måste vara nya för företaget men behöver inte vara nya för företagets marknad.
  • Innovationen kan ursprungligen ha utvecklats av ert företag eller av andra företag.
  • Enbart förändringar i organisationen räknas inte som en processinnovation.

Exempel:

 • Digitalisering av skrivprocesser
 • Sensorbaserad utsläppsmätning
 • Elektroniska avräkningssystem
 • Nya informationssystem för distribution
 • Sammanfogade databearbetningssystem, datanätverksprogramvara
 • Införande av datorstödda metoder för produktutveckling
 • Nyttjande av e-handel i tillverkningsindustrin (t.ex. Internetbank med personliga erbjudanden och inköp via nätet)
 • Direkta återkopplingskanaler mellan kund och återförsäljare
 • Utveckling och införande av digitala distributionskanaler
 • Verkstad eller garage för självservice
 • Distribution av informationssystem
 • Övervakade nätverkssystem
 • Samtalsmanagementsystem
 • Kontrollmedel via telefon
 • Ny eller förbättrad programvara eller PC-nätverk
 • Tillämpning av nya metoder för riskspridning
 • Pappersfria kontor.

Vad är en organisatorisk innovation?

För att räknas som en organisatorisk innovation ska det röra sig om en ny metod att organisera företagets affärsverksamhet (inklusive kunskapshantering), ny organisation av arbetsplatsen eller externa relationer som inte tidigare använts av företaget.

 • Den organisatoriska innovationen måste vara resultatet av strategiska beslut av företagsledningen.
 • Räkna inte in sammanslagningar eller förvärv ens om det är första gången.

Exempel:

 • Skapandet av ett call center för att ta emot frågor från kunder
 • Outsorcing av call center-funktioner
 • Förändra eller introducera nya sätt att arbeta för att maximera produktivitet, som t.ex. skiftarbete
 • Introduktion av just-in-time inventariekontroll
 • Centralisering eller decentralisering för första gången av organisatoriska funktioner
 • En strategiskt initierad kulturell förändring.

Vad är innovationer inom marknadsföring?

Med innovationer inom marknadsföring avses införandet av ett nytt marknadsföringskoncept eller en ny marknadsföringsstrategi, som skiljer sig avsevärt från företagets nuvarande metoder för marknadsföring och som inte använts tidigare.

 • En innovation inom marknadsföring kräver betydande förändringar i produkters utformning eller paketering, produktplacering samt marknadsföring eller prissättning av produkter.
 • Räkna inte in säsongbetonade, normala eller andra rutinmässiga förändringar i marknadsföringsmetoder.

Exempel:

 • Första gången företaget inför paketering för specifika marknader (t.ex. olika omslag och typsnitt för barn och vuxna i samma bok)
 • Att för första gången introducera marknadsföring av nya funktionaliteter (som produkten eller tjänster redan kan ha haft men som aldrig tidigare marknadsförts). 
 • Första gången existerande varor eller tjänster buntas ihop på ett nytt sätt för att attrahera marknadssegment
 • Första gången produktplacering används på TV, i böcker, i filmer etc.
 • Nya metoder för försäljning via Internet (e-handel)
 • Ett strategiskt beslut att använda aldrig tidigare använd säsongprissättning.

Vad är forskning och utveckling (FoU)?

Forskning och utvecklingsverksamhet är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte. Här ingår också systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system och metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Hur indelas FoU?

 • Grundforskning: att systematiskt söka efter ny kunskap och nya idéer utan någon bestämd tillämpning.
 • Tillämpad forskning: att systematiskt söka efter ny kunskap och nya idéer med en bestämd tillämpning i sikte.
 • Experimentellt utvecklingsarbete: att systematiskt utnyttja forskningsresultat och vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system och metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

För att utfört arbete skall betraktas som FoU ska:

 • Det ha bedrivits på ett systematiskt sätt
 • Arbetets mål har varit att lösa en viss teknisk osäkerhet
 • Resultatet av arbetet har inneburit ett vetenskapligt eller tekniskt framåtskridande, dvs. att det inte får handla om en befintlig programvara som endast har anpassats efter en ny produkt eller process.

Hur gör man gränsdragningen mellan FoU och närstående verksamhet?

Grundkriteriet för att skilja FoU från närstående verksamhet är att det i FoU skall finnas ett väsentligt nyhetsinslag och att vetenskaplig eller teknisk osäkerhet skall undanröjas.

Med osäkerhet avses de fall då det finns ett problem vars lösning inte är uppenbar för någon som har en god uppfattning om den grundläggande, allmänt använda kunskap och teknik som finns på området i fråga.

I allt FoU-arbete skall det finnas ett nyhetselement. Ett normalt konstruktions- eller undersökningsarbete som följer etablerade rutiner, räknas inte till FoU.

Vid serieproduktion räknas utveckling och konstruktion av prototypen som FoU-arbete, däremot inte tillverkning av den första serieenheten. Inom samhällsvetenskap och humaniora är FoU-arbetet inriktat på vidarebearbetning och utveckling av forskningsrön samt tankar och idéer som baseras på tidigare resultat.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer,  därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ska uppgifter avse moderbolagets verksamhet eller koncernens?

Uppgifterna ska avse företaget dvs. den juridiska enheten eller bokslutsenheten. Inom en koncern är varje bolag en egen undersökningsenhet (om inte SCB meddelar annat).

För bolag som drivs i kommission utgör hela kommissionärsförhållandet en undersökningsenhet.

Vilka ingår i undersökningen?

Alla stora företag är utvalda och ett urval av de mindre.

Jag har inte kvar mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Har jag möjlighet att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Ja, kontakta oss.

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har därmed uppgiftslämnarskyldighet enligt lagen (SFS 2001:99) om den officiella statistiken.

Kan någon annan se mina svar?

Samtliga uppgifter som lämnas i blanketten är skyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) . Vid publicering kommer inga enskilda företags uppgifter att kunna identifieras.

I webblanketten är all dataöverföring mellan uppgiftslämnaren och SCB krypterad med vedertagen teknik och metodik (SSL-teknik), vilket säkerställer att materialet hanteras säkert.

Går det att svara via pappersenkät? Finns enkäten på engelska?

Kontakta oss så skickar vi ut en pappersenkät. Om ni skickar mejl, så tänk på att ange företagets organisationsnummer, och vilken adressat som enkäten ska skickas till (samt om det önskas svensk eller engelsk enkät).

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen publiceras den 14 december under ämnesområdet utbildning och forskning.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2017:9).

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/innovation-foretag