Till innehåll på sidan

Kommunal vuxenutbildning

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna för kommunal vuxenutbildning!

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningarna genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. Användare är Skolverket, Utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, studerande, företag och massmedia med flera. Undersökningarna omfattar samtliga elever i kommunal vuxenutbildning i Sverige.

Instruktioner

  • Exportera fil via modul: Om du har en särskild modul för komvux – exportera filen till din dator, logga in och skicka in filen till SCB.
  • Skicka Excelfil: Om du lämnar uppgifter i Excelfil – spara hem Excel-mallen nedan till din dator. Fyll i uppgifterna, logga in och skicka filen till SCB. Observera att alla kursdeltagare ska vara samlade i en fil.
  • Spara filerna! Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.

Andra halvåret 2019

Dokument: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Dokument: Nationella provresultat

Dokument: Slutbetyg och gymnasieexamen

Första halvåret 2020 

Dokument: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 

Dokument: Nationella provresultat 

Dokument: Slutbetyg och gymnasieexamen 

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för andra halvåret 2019 skickas per brev till skolenheterna i mitten av januari 2020.

Sista insändningsdag är den 15 februari 2020. 

Vanliga frågor

Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Hur redovisar jag nationella kurser?

Vad gäller kurser som påbörjas 2012-07-01 eller senare finns kurskoder för nationellt fastställda kurser inom grundläggande utbildning i instruktionen och för gymnasial vuxenutbildning på Skolverkets hemsida.

Hur redovisar jag orienteringskurser?

Orienteringskurser som påbörjas 2012-07-01 eller senare har följande Kurskoder:

  • Grundläggande nivå: GRNORI2
  • Gymnasial nivå: KGYORI1

Ges flera orienteringskurser görs ett tillägg i position 8 och 9 med 1A–1F för att särskilja de av rektor beslutade kurserna.

Hur redovisar jag individuella kurser?

Individuella kurser inom komvux som påbörjas 2012-07-01 eller senare har följande kurskod: Gymnasial nivå: KGYIND1.

Läser eleven flera individuella kurser görs ett tillägg i position 8 och 9 med 1a–1z för att särskilja dessa.

Hur redovisar jag delkurser inom gymnasial vuxenutbildning?

Delkurser som påbörjas 2012-07-01 eller senare skapas genom att i kurskoden i position 7 lägga till eller ersätta den siffra/bokstav som redan finns där, med gemen (liten) bokstav u–z.

Vad sätter jag för kurskod på lokala kurser?

Dessa kurskoder skapas genom att använda en nationellt fastställd bokstavskod (ej specialiseringsförkortning) för ämnet samt ett löpnummer. Det är inte tillåtet att skapa egen bokstavskod för ämnet.

Ska verksamhetspoäng rapporteras på alla kurser?

Poäng totalt och verksamhetspoäng för detta halvår ska alltid anges för varje enskild kurs på komvux på grundläggande nivå, komvux på gymnasial nivå, orienteringskurser, individuella kurser och folkhögskolekurser.

Vad är det för kursstart- resp. kursslutdatum som ska anges?

Kursstart och kursslut ska alltid anges med det datum (år,månad,dag) då varje enskild kurs startade respektive slutade/beräknas avslutas. Ange inte hela utbildningen eller terminens(periodens) kursstart/kursslut.För kursdeltagare som endast deltagit i prövning anges samma datum för kursstart och kursslut.

Hur redovisar jag, prövning/validering?

1 = Prövning. Kursdeltagaren har gjort prövning på kursen och därefter fått betyg.

2 = Prövning efter validering. Kursdeltagarens kompetens har validerats och därefter har prövning gjorts. Kursdeltagaren har inte deltagit i undervisningen.

3 = Validering. Kursdeltagarens kompetens har validerats. Ingen prövning har gjorts. Intyg kan ha givits.

Nationella prov

Ska kommunen rapportera alla sina elevers prov? Även om eleven skrivit provet hos en anordnare? Kan det finnas fall där anordnaren rapporterar in provet?

Insamlingen går ut till kommunen som får rapportera alla sina elevers prov, även för elever som skriver proven hos anordnare.

Ska vi redovisa de som gjort avbrott på kursen?

Ja, alla som deltagit i en kurs som har nationella prov ska tas med.

Hur gör vi med en elev som bara gjort en del av provet och gör resten nästa halvår?

Redovisa det ni har nu, men tänk på att nästa halvår ska samtliga kurser vara med, även de ni lägger in nu.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/komvux