Till innehåll på sidan

Kvartalsutfall för kommuner

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att för nationalräkenskapernas räkning ta fram periodiserade kvartalsuppgifter om kommunernas externa utgifter, externa inkomster och investeringar på riksnivå. Nationalräkenskaperna använder dessa uppgifter som underlag till sina beräkningar av de kvartalsvisa konsumtionsutgifterna och investeringar för den kommunala sektorn.

Om uppgiftslämnandet

Undersökningen är en urvalsundersökning. Kommuner med mer 30 000 invånare per den 31 december aktuellt år är skyldiga att lämna uppgifter till denna undersökning enligt författning (SCB-FS 2016:5), Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kvartalsutfall för kommuner. Föreskrifterna är framtagna i samråd med Sveriges kommuner och landsting.

Uppgifterna är offentliga.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat utgör en del av underlaget för nationalräkenskapernas kvartalsberäkningar. Publicering sker därigenom genom Nationalräkenskapernas försorg på SCB:s webbplats.

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se