Till innehåll på sidan

Nationell trygghetsundersökning

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att undersöka människors upplevelser av trygghet och erfarenheter av utsatthet för brott. Dina och andras erfarenheter är ett viktigt underlag i arbetet med att öka tryggheten och minska brottslig­heten och för att utveckla rätts­väsendet.

20 000 personer i Sverige, i åldern 15–79 år, har slumpmässigt blivit utvalda att delta i årets under­sökning. Svaren som samlas in samman­ställs till statistik och statistiken ger en bild av situationen i landet.

Det är givetvis frivilligt att delta, men det är viktigt att just du medverkar för att få en rätt­visande bild av situationen i landet.

Exempel på frågor som ställs under intervjun är:

  • Hur trygg eller otrygg känner du dig om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor?
  • Har någon under det senaste året brutit sig in i din bostad för att stjäla något?
  • Vilket förtroende har du för polisen?

Om du har drabbats av brott och behöver någon att prata med om dina upplevelser kan du vända dig till Brott­soffer­jourernas telefon­central, 0200‑21 20 19, eller Kvinnofridslinjen, 020‑50 50 50.

Instruktioner

Ta del av den färdiga statistiken

Brå kommer att sammanställa dina svar med svaren från alla andra som deltar i undersökningen till statistik. Statistiken publiceras i tabeller, diagram och texter som beskriver statistiken. Det kommer aldrig att framgå vad just du har svarat. Undersökningens resultat kommer att publiceras i rapporter och på Brå:s webbplats.

Juridisk information

Svaren som du lämnar i intervjun och även de uppgifter som hämtas från SCB:s register skyddas av reglerna i offentlighets‑ och sekretess­lagen (2009:400).

Statistiksekretessen enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innebär att den personal på SCB och Brå som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt.

Kontakta oss

Eva-Marie Gustafsson

Telefon
010-479 66 91
E-post
eva-marie.gustafsson@scb.se

Ulf Johansson

Telefon
010-479 63 76
E-post
ulf.johansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/trygg