Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för landsting

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga landsting och regioner. Syftet med RS är att både på landstings- och riks­nivå ge en tillförlitlig information om lands­tingens ekonomi, nuläge och utveckling.

RS används av Nationalräkenskaperna som källa för att bland annat beräkna den offentliga sektorns andel av BNP. RS är även en viktig källa för staten vid uppföljning och utvärdering av landstingens verksamhet. Statistiken används också för beräkning av både finansiella nyckeltal och olika verksam­hets­nyckeltal, som används av statliga myndigheter, politiker och allmänhet för att jämföra lands­tingens ekonomi.

Instruktioner

Insamlingen och granskningen av RS2018 är avslutad. Instruktioner och blanketten för RS2019 tas fram under hösten 2019 och därför finns instruktioner och blankettexempel för RS2018 kvar så länge. RS2019 kommer att anpassas till Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), RKR:s rekommendationer och L-bas 19.

Instruktioner RS2018 (pdf).

Blankettexemplet är olåst och utan bakgrundsuppgifter. Observera att inlagda kommentarer, kontrollerna och formlerna i blankettexemplet kan avvika från kontrollerna och formlerna i den slutgiltiga versionen av blanketten.

Blankettexempel (xlsx)

Verksamhetsindelning VI 2000 (pdf)

Tidsplan

Tidsplanen för RS2019 är inte fastställd än.

Vanliga frågor

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Skicka e-post till uls@scb.se med förklaring till förseningen. Därefter kan vi ta ett beslut om anstånd.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet offentlig ekonomi.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2018:21). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Alla uppgifter som ingår i RS är offentliga. Uppgift om vem som är kontaktperson för undersökningen sparas för att underlätta eventuella kontakter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rslandsting