Till innehåll på sidan

Särskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling om elever i grund­särskolan samt gymnasie­särskolan. Även uppgifter om integrerade särskole­elever i grund- respektive gymnasie­skolan samlas in.

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljnings­system. Under­sökningen ligger till grund för insamlingen om kommunens kostnader för barnomsorg, skola och vuxen­utbildning, samt underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. 

Nytt för 2018

Från och med i höst kommer uppgifter om elevers stödåtgärder att besvaras i denna undersökning, detta gäller även grundsärskoleelever integrerade i grundskolan. Tidigare har uppgifter om stödåtgärder besvarats i en separat webblankett.

Detta innebär om kommunen väljer att vara central uppgiftslämnare för grundsärskolans elever kommer kommunen vara ansvarig för att stödåtgärderna blir inrapporterade.

Den andra nyheten i höst är att man ska rapportera samtliga språk som eleven är berättigad till modersmålsundervisning i. Tidigare har man endast kunnat rapportera ett modersmål per elev.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Träningsskola

När ett mottagande i grundsärskolan sker ska huvudmannen för utbildningen besluta om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden (inriktning träningsskola). Elever som huvudsakligen läser ämnesområden kan anses gå i grundsärskolans inriktning träningsskola. 

Integrerad elev

Med integrerade särskoleelev menas elev som är mottagen i särskolan men som får sin undervisning i grundskoleklass eller gymnasieskoleklass, med minst halva antalet veckotimmar som gäller för aktuell årskurs enligt timplan.

Stödåtgärder

Vi samlar in uppgifter om grundsärskoleelever samt grundsärskoleelever integrerade i grundskola som har:

  • Åtgärdsprogram, som särskilt stöd
  • Anpassad studiegång, som särskilt stöd
  • Enskild undervisning, som särskilt stöd
  • Särskild undervisningsgrupp, som särskilt stöd
  • Studiehandledning på modersmål, som särskilt stöd eller inte särskilt stöd.

Tidsplan

Insamlingen 2018 är avslutad.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sarskola