Till innehåll på sidan

Särskild utbildning för vuxna

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån in uppgifter om utbildning i särskild utbildning för vuxna, mätvecka 42, 15–21 oktober 2018.

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Användare är Skolverket, Utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, studerande, företag och massmedia med flera.

Instruktioner

Undersökningen består av två huvudfrågor. Första delen gäller skolenhetens grupper och den andra delen om de inskrivna eleverna. Uppgifterna besvaras genom att du loggar in med de utskickade inloggningsuppgifterna. Delen om grupper besvaras i en webblankett. Delen om elever kan rapporteras via en webblankett, genom att skicka in Excelmallen nedan eller med en textfil från ett administrativt system. Du väljer hur du ska rapportera uppgifterna efter att du har loggat in.

Om du använder mallen, tänk på att spara den på din egen dator innan du börjar fylla i den.

Tidsplan

1 oktober 2019: inloggningsuppgifter skickas ut via post

1 november 2019: sista inlämningsdag

Till systemleverantörer

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sarvux