Till innehåll på sidan

Europaparlamentsvalundersökningen 2019

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du använder en läsplatta eller dator för att svara på webbenkäten.

Vanliga frågor

Vad är Valforskningsprogrammet?

Valforskningsprogrammet är ett forskningsprojekt som sedan 1950-talet bedrivs vid Göteborgs universitet. Huvud syftet är att beskriva och analysera utvecklingen av den svenska representativa demokratin med fokus på val och väljare. Studien ger oss en unik möjlighet att beskriva väljares uppfattningar, attityder och beteenden i samband med valen. Forskningen ingår som en del av den svenska demokratistatistiken.

Varför har just jag valts ut att delta?

Att du har blivit utvald beror helt på slumpen. Inför varje ny valundersökning dras ett slumpmässigt urval av röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18–80 år från befolkningsregistret. De som valts ut representerar ett Sverige ’i miniatyr’.

Ska jag svara, jag är inte så insatt i samhällsdebatten?

I Valundersökningarna är allas svar lika viktiga. Det är viktigt för undersökningens tillförlitlighet att så många som möj ligt medverkar, även personer som kanske inte är särskilt intresserade av politik och samhällsfrågor. För att kunna studera samhällsopinioner är det lika värdefullt för oss att veta vilka uppfattningar du har som det är att veta vad du inte har någon uppfattning om. Vi vet att ifyllandet kan kräva en del av dig. Men vi hoppas ändå att du kan ta dig tid att svara på frågorna.

Kan jag låta någon annan svara i mitt ställe?

Att delta i vetenskapliga undersökningar är alltid frivilligt. Den vetenskapliga metod som undersökningen bygger på gör att du inte kan låta någon annan svara åt dig. Då skulle undersökningen inte ge en rättvisande bild av svenska väljare.

Vem är det som betalar för undersökningen?

Valforskarna vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg har uppdrag från Riksdagen att genomföra väljarundersökningar i samband med varje val. Europaparlamentsvalundersökningen 2019 finansieras genom ett särskilt uppdrag till Göteborgs universitet. Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond har också bidragit till studien genom sitt stöd till nationell forskningsinfrastruktur.

Får jag någon ersättning?

Som tack för din medverkan erbjuder vi ett presentkort värt 50 kr. Den främsta belöningen för de svar du lämnar är dock att du bidrar till svensk demokratiforskning och till vår förståelse för det samhälle vi bor i.

Hur används lämnade uppgifter?

För att spara din tid kommer SCB, efter att vi inhämtat samtycke i enkäten, komplettera dina svar med uppgifter som redan finns på SCB. Det är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, hushållets sammansättning och inkomster, boendeort, härkomst, avslutad utbildning, yrke, arbetslöshet, sjuk- och föräldrapenning, transfereringar, studielån och avdrag, samt, i förekommande fall, vistelsetid och grund för bosättning. Från offentliga vallängder hämtas uppgifter om valdeltagande. En del av dessa uppgifter frågar vi om i enkäten eftersom det tar tid att få fram dem från SCB.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten från Valundersökningarna presenteras i böcker, rapporter och forskningsartiklar. Det är viktigt för oss att resultat från studierna kommer alla till del. Allt material som publiceras vid Valforskningsprogrammet är tillgängligt för gratis nedladdning på vår hemsida. Förutom vid SCB och Göteborgs universitet kan uppgifterna som hör till ndersökningen komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess.

Juridisk information

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos Göteborgs universitet. Undersökningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför. Göteborgs universitet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Göteborgs universitet gör. Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du här:

 www.scb.se/personuppgifter

Mer information om hur Göteborgs universitet behandlar dina personuppgifter hittar du här:

https://www.gu.se/omwebbplatsen/behandling-av-personuppgifter

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Mer information hittar du här:

 www.scb.se/registerutdrag

Om du skulle anse att SCB eller Göteborgs universitet har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade.

Kontakta oss

Frågor om att lämna uppgifter

Telefon
010-479 69 30
E-post
enkat@scb.se

Valforskningsprogrammet

Telefon: 031-786 68 91 eller 031-786 11 99

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/euval