Till innehåll på sidan

Gymnasiesärskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av elever i gymnasiesärskola. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Nytt för 2019

Från och med hösten 2019 ska gymnasiesärskolor samt kommuner rapportera elevuppgifter på individnivå och modersmålsuppgifter på gruppnivå till SCB. Tidigare år har alla uppgifter samlats in på gruppnivå. Information om undersökningens förändringar har meddelats till huvudmän och systemleverantörer.

Fristående skolenheter

Rapporterar elever i gymnasiesärskola samt integrerade gymnasiesärskoleelever i gymnasieskola.

Kommunala skolenheter

Rapporterar elever i gymnasiesärskola, men inte integrerade gymnasiesärskoleelever i gymnasieskola, dessa rapporteras av kommunen.

Kommun som inte är central uppgiftslämnare

Rapportera integrerade gymnasiesärskoleelever i gymnasieskola, men inte elever i gymnasiesärskola, dessa rapporteras av skolenheterna.

Kommun som är central uppgiftslämnare

Rapportera elever i gymnasiesärskola samt integrerade gymnasiesärskoleelever i gymnasieskola.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ett elevregistreringssystem eller Excelmallarna, se filer nedan. Filer ska inte skickas in via e-post, då de innehåller känsliga uppgifter. Observera att varje uppgiftslämnare ska skicka som mest två olika filer, oavsett om ni skickar textfil eller Excelmall. En elevfil och  en modersmålsfil för gymnasiesärskolan.

Central uppgiftslämnare

Likt tidigare år kan huvudmannen välja att vara så kallad central uppgiftslämnare för sina gymnasiesärskolors elevuppgifter. Mer information om det finns på uppgiftslämnarsidan för undersökning ”Centrala uppgiftslämnare – Utbildningsområdet”.

www.scb.se/kontaktpskola

Dokument

Dokument till systemleverantörer

Tidsplan

1 oktober 2019 – inloggningsuppgifter skickas ut via post

1 november 2019 – sista inlämningsdag

Vanliga frågor

Vi har inte alla elevuppgifter i vårt elevsystem. Hur rapporterar vi då?

Skicka in uppgifterna ni har i elevsystemet via era inloggningsuppgifter. Hör sedan av er till vår uppgiftslämnarservice på, så får ni en separat inloggning att rapportera resterande elevuppgifter på. Det kan bland annat handla om elever med skyddad identitet. 

Vi saknar en språkkod för ett språk. Hur rapporterar vi då?

Hittar ni inte en specifik språkkod i dokumentet ”Språkkoder (xlsx)”, hör av er till vår uppgiftslämnarservice på så hjälper vi er att hitta en lämplig kod.

Mejladress till Uppgiftslämnarservice: uls@scb.se 

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2017:78). Av 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m. följer att Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/gymnsarelev