Till innehåll på sidan

Gymnasiesärskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför statistikmyndigheten SCB en insamling av elever i gymnasiesärskola. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ett elevregistreringssystem eller Excelmallarna, se filer nedan. Filer ska inte skickas in via e-post, då de innehåller känsliga uppgifter. Observera att varje uppgiftslämnare ska skicka som mest två olika filer, oavsett om ni skickar textfil eller Excelmall. En elevfil och  en modersmålsfil för gymnasiesärskolan.

Central uppgiftslämnare

Likt tidigare år kan huvudmannen välja att vara så kallad central uppgiftslämnare för sina gymnasiesärskolors elevuppgifter. Mer information om det finns på uppgiftslämnarsidan för undersökning Centrala uppgiftslämnare – Utbildningsområdet.

Dokument

Dokument till systemleverantörer

Tidsplan

Inloggningsuppgifter skickas ut i början av oktober.
Sista insändningsdag är den 1 november 2021.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2017:78). Av 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m. följer att Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/gymnsarelev