Till innehåll på sidan

Kvartalsutfall för kommuner och landsting

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att för nationalräkenskapernas räkning ta fram periodiserade kvartalsuppgifter om kommunernas och landstingens externa utgifter, externa inkomster och investeringar på riksnivå. Nationalräkenskaperna använder dessa uppgifter som underlag till sina beräkningar av den kvartalsvisa Bruttonationalprodukten (BNP) och finansiellt sparande för den kommunala sektorn.

Nyheter 

I december 2019 publiceras för första gången uppgifter ur Kvartalsutfallet i en egen publicering. Statistikens innehåll omfattar kommunernas och landstingens intäkter, kostnader samt investeringar. Uppgifterna sammanställs till riksnivå och publiceras på kvartalsbasis.

Från och med mätperioden kvartal 1, 2019 kommer uppgifter avseende Kvartalsutfall för kommuner samt Kvartalsutfall för landsting och regioner att lämnas via en webblankett. De efterfrågade uppgifterna är desamma som tidigare med undantag för några rader som tagits bort från både kommunernas och landstingens blanketter. För kommunerna har radnr 470 ersatts av radnr 476 i verksamhetens kostnader. Radnr 476 återfinns även i räkenskapssammandraget och inkluderar konto 735, 736, 738 och 739.

Om uppgiftslämnandet

De 84 största kommunerna sett till invånarantal per den 31 december föregående år och samtliga landsting är skyldiga att lämna uppgifter till denna undersökning. Detta enligt författning (SCB-FS 2019:10), Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och landstingens kvartalsutfall. Föreskrifterna är framtagna i samråd med Sveriges kommuner och regioner.

Uppgifterna är offentliga.

Instruktioner

Tidsplan

I tabellen nedan ses tidsplanen för utsändning och sista insändningsdag för undersökningen 2019.

  Datum för utskick Sista insändningsdag
Kvartal 1 2 april  23 april
Kvartal 2 20 juni 5 augusti
Kvartal 3 26 september 22 oktober
Kvartal 4 19 december 22 januari 2020

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat utgör en del av underlaget för nationalräkenskapernas kvartalsberäkningar. Publicering sker därigenom genom Nationalräkenskapernas försorg på SCB:s webbplats.

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kvutfall