Till innehåll på sidan

Pågående utlandsprojekt

SCB bidrar med kunskap och erfarenhet för att stödja statistikarbetet i låg- och medelinkomstländer. Här nedan beskrivs några av de projekt som vi bedriver runt om i världen.

Datainsamling i Kenya

Albanien

SCB samarbetar med den albanska statistikmyndigheten sedan 2001. Vi stödjer dem genom kapacitetsutveckling inom management, jordbruks- och miljöstatistik, ekonomisk och affärsstatistik, statistisk metodologi, IT och socialstatistik (inklusive jämställdhetsstatistik). Inom socialstatistiken genomför den albanska statistikmyndigheten numera hushållsbudgetundersökningen på egen hand och producerar årligen ”På tal om kvinnor och män” för att belysa situationen för kvinnor och män i landet. Även beräkningar för att ta fram olika typer av prisindex utför man numera i huvudsak på egen hand.

Vi bidrar även till att förbättra brottsstatistiken i landet, i samarbete med Brottsförebyggande rådet. Det sker bland annat genom att gå igenom indikatorer och utreda kvaliteten i insamlat data.

Kosovo

SCB har samarbetat med Kosovos statistikmyndighet sedan början av 2000-talet. Nuvarande projektfas pågår 2014–2017. SCB stödjer Kosovos statistikmyndighet att utveckla management, ekonomisk statistik, miljö- och socialstatistik, IT och spridning samt analys.

Kosovos statistikmyndighet har med stöd av SCB tagit fram publikationen “Women and Men in Kosovo”. Fokus ligger på analys och att underlätta användningen av informationen. Statistikmyndigheten i Kosovo har också färdigställt beräkningar av växthusgaser - i enlighet med EU-standard - som publicerades i september 2016. Tillsammans med SCB:s expertis har statistikmyndigheten också utvecklat en ny webbplats, där bland annat planerade publiceringar syns tydligt. 

Moldavien

SCB har samarbetat med Moldaviens statistikmyndighet sedan 2013. SCB bidrar med kapacitetsutveckling inom bland annat management, utrikeshandels-, företags- och miljöstatistik, nationalräkenskaper samt statistisk metod.

Under 2016 överlämnades ett förslag till reviderad statistiklag till regeringen som förhoppningsvis kommer att leda till bättre förutsättningar för statistiken i landet. Statistikmyndigheten har också med stöd av SCB förbättrat förutsättningarna för att producera finansräkenskaper. Det har gjorts genom kartläggning av källor och samarbete med berörda myndigheter. Som en del i arbetet med management genomfördes en översyn av statistikmyndighetens IT-arkitektur.

Västra Balkan

Det regionala projektet Västra Balkan har fokus på att genomföra kurser och seminarier inom framför allt miljö och statistisk metod. Dessutom arrangeras årligen en så kallad sommarskola med cirka 25 deltagare från åtta länder, temat 2016 var ”non-sampling errors”. 

Georgien

Samarbetet med den georgiska statistikmyndigheten, GeoStat, har pågått sedan 2011 och har fokus på nationalräkenskaper. Beräkningar för nationalräkenskaperna finns nu framtagna och endast mindre kvalitetsförbättringar krävs innan fullständiga sektorräkenskaper för ekonomin kan publiceras. Dessutom har en sekretesspolicy för statistiken tagits fram.

SCB och GeoStat har också påbörjat arbetet med att ta fram miljöstatistik. Bland annat ska GeoStat utveckla vattenstatistiken så att den når upp till EU-standard. GeoStat har under 2016 tagit fram nya formulär för insamling av vattenstatistik och en kartläggning av statistik om luftföroreningar. SCB stödjer också arbetet med att förbättra datasäkerheten på statistikbyrån.

Kambodja

SCB har samarbetat med Kambodjas statistikbyrå sedan 2012 och började den andra projektfasen under 2016. Ett av de främsta resultaten hittills är att den omfattande socioekonomiska undersökning som genomförs bland landets hushåll nu är etablerad på statistikmyndigheten, och att statistikresultaten har fått stor betydelse för beslutsfattande inom landet. 

Under 2016 har Kambodjas statistikbyrå med stöd av SCB tagit fram en grundläggande statistikutbildning som riktar sig till personal som jobbar med officiell statistik i landets provinser. Den populära kursen har hållits i sju provinser med deltagare från bland annat från utbildnings-, social-, jämställdhets- och finansdepartementet. Totalt har närmare 40 personer utbildats, varav drygt en tredjedel kvinnor.

Guatemala

Det övergripande målet för SCB:s samarbete med Guatemalas statistikmyndighet är att skapa kapacitet att ta fram nationell statistik som är pålitlig, opartisk och av god kvalitet. Fokus ligger på statistikproduktion samt på spridning och kommunikation av statistik. En viktig fråga är hur statistikbyrån ska kunna stötta det nationella statistiksystemet. 

Samarbetet med Guatemalas statistikbyrå påbörjades under 2016 och beräknas pågå åtminstone fram till 2019. Komponenterna som ingår är IT, management, ekonomi-, miljö- och socialstatistik. 

Somalia

I dag finns ingen statistikmyndighet i Somalia, utan landet har en statistikavdelning som ligger under Planeringsministeriet.

SCB:s mål är att bidra till att Somalia själva ska kunna leverera bland annat statistik över BNP, prisstatistik och kunna göra analys av socialstatistik, inte minst från den nyligen genomförda folkräkningen. SCB ska även ge stöd för att medarbetarna ska besitta grundläggande statistikkunskaper. Arbete pågår också inom kommunikation och spridning av statistiken samt för att förbättra statistikens kvalitet. Ytterligare ett mål är att bidra till att den institutionella kapaciteten stärks. Behoven av statistik är stora och det som finns görs i dag till stor del med hjälp av externa aktörer.

Med hänsyn till säkerhetsläget i Somalia arbetar SCB inte på plats inne i landet. Långtidskonsulten från SCB är stationerad på FN-kontoret i Kenya och korttidsmissioner från Sverige för att arbeta tillsammans med somaliska kollegor genomförs i något av grannländerna – Uganda, Etiopien eller Kenya.

SCB har en lång historia i Somalia och vi var en av de sista aktörerna som lämnade landet i samband med inbördeskriget i början av 1990-talet. 

Kenya

Under 2016 har SCB hjälpt Kenyas statistikmyndighet att ta fram ett intranät och en färdplan för att ta fram en ny webbplats. Arbetet har också gått framåt inom företagsregister, prisstatistik och inom jämställdhetsstatistik.

För att förbättra Kenyas företagsregister höll SCB och Kenyas statistikmyndighet tillsammans en stor utbildning för närmare 350 personer. Temat för utbildningen var hur man samlar in data för företagsundersökningar. Datainsamlingen genomförs via besöksintervjuer där intervjuaren fyller i ett elektroniskt frågeformulär på en surfplatta. SCB har även stöttat personalavdelningen på Kenyas statistikmyndighet i att förbättra rekryteringsprocesser personal med statistisk kompetens. 

Mali

Samarbetet mellan SCB och Malis statistikbyrå fick en nystart 2016 och uppmärksammades med en högtidlig ceremoni där inte mindre än fyra av Malis ministrar deltog. Samarbetet för att stärka Malis kapacitet i management, socialstatistik, ekonomisk statistik samt it, kommunikation samt generell kapacitetsuppbyggnad ligger högt upp på regeringens agenda.

Under 2016 har ledningsgruppen från den nationella statistikbyrån varit på ett studiebesök på SCB där bland annat styrning och uppföljning, utbildning av chefer samt kommunikation stod på agendan.

SCB har tidigare stöttat uppbyggnaden av en nationell hushållsundersökning som statistikbyrån nu genomför på egen hand. En viktig del i det fortsatta arbetet är att höja kompetensen i analys av hushållsdata med fokus på fattigdomsanalys. Under året har också kompetensen i fattigdomsanalys kopplat till den nationella hushållsundersökningen höjts.