Till innehåll på sidan

Frågor och svar om externa leverantörer till SCB

| Nyhet

SCB har den senaste tiden fått flera frågor om upphandlingar kopplade till statistiska undersökningar. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Inför publiceringen av Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för september i år kunde SCB konstatera kvalitetsbrister i datan som samlats in av vår underleverantör Evry. Det rörde sig om stora och oförklarliga avvikelser som ledde till att skattningarna av arbetslöshet och sysselsättning påverkades.

SCB kommunicerade bristerna och beslutade att AKU-statistiken skulle revideras tillbaka till juli 2018. Den reviderade statistiken publicerades en månad senare.

I samband med den här processen har SCB fått flera frågor från medier och allmänhet om såväl avtalet med Evry som om andra underleverantörer av data till våra undersökningar.

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna samt svaren på dessa.

Evry ansvarade för 50 procent av urvalet i AKU. Arbetar företaget med några andra av SCB:s undersökningar?

Nej, Evry arbetade bara med AKU. Den reviderade statistiken bygger helt på data insamlad av SCB:s insamlingsavdelning, och SCB har tillsammans med Evry kommit fram till att avveckla samarbetet. Framöver kommer SCB att sköta datainsamlingen till AKU.

Har SCB andra underleverantörer till andra undersökningar?

Ja, SCB samarbetar med Origo Group. De bistår när behov uppstår i olika undersökningar. Samarbetet är konstruerat på ett helt annat sätt än det med Evry, som arbetade mer självständigt. Origo Groups intervjuare arbetar direkt i SCB:s system. Det innebär att datainsamlingen genomförs på samma sätt hos Origo Group som på SCB. SCB leder intervjuarnas arbete och följer datainsamlingen i realtid.

Utöver det bistår Lernia med personal till SCB:s insamlingsavdelning vid behov.

Nästa år ska Kantar Sifo hjälpa SCB med den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter, PIAAC.

Avtalet med Evry kritiserades för att ersättningen delvis var prestationsbaserad. Är Origo Groups ersättning också det?

Nej, SCB beställer intervjutimmar från Origo Group utifrån undersökningarnas behov och betalar per arbetad timme. SCB gör egna beräkningar av hur lång tid det kommer att ta och beställer utifrån det.

Vilka undersökningar arbetar Origo Group med?

Det varierar. Enligt avtalet kan Origo Group bistå i olika undersökningar där behov uppstår. För närvarande arbetar företaget exempelvis med Partisympatiundersökningen (PSU), och står den här hösten för större delen av datainsamlingen där.

PSU är precis som AKU en stor och väldigt viktig undersökning – varför har SCB lagt ut den på en extern leverantör?

Det är främst en fråga om kapacitet. PSU genomförs två gånger om året och innebär extrema toppar i datainsamlingen för SCB:s insamlingsavdelning. För att klara topparna tar vi emellanåt in extern hjälp. Den här gången blev det till PSU.

Hur kontrollerar SCB att PSU görs på rätt sätt?

Origo Groups intervjuare arbetar direkt i SCB:s system. SCB leder intervjuarnas arbete, följer insamlingen i realtid, och kan säkra att den görs på samma sätt hos Origo Group som på SCB. Varje dag genomförs avstämningar och utöver det är personal från SCB på plats hos Origo Group flera dagar i veckan.

Vem tar fram statistiken?

Det gör SCB:s statistiker. Origo Group samlar endast in svar. 

Liknar avtalet med Origo Group det som tecknades med Evry om AKU?

Nej, SCB beställer intervjutimmar från Origo Group utifrån undersökningarnas behov och betalar per arbetad timme. SCB gör egna beräkningar av hur lång tid det kommer att ta och beställer utifrån det.

Varför upphandlar SCB datainsamling till undersökningar?

Av flera skäl. Dels handlar det om att kunna hantera tillfälliga toppar i datainsamlingen utan att riskera att ha intervjuare som går sysslolösa andra delar av året, dels handlar det om att hantera det växande problemet med bortfall på ett kostnadseffektivt sätt. Bortfallet i urvalsundersökningar ökar sedan flera år tillbaka, och med det ökar kostnaderna för undersökningarna. För att hantera det, och för att klara återkommande undersökningar av stor omfattning, upphandlar SCB extern hjälp med delar av datainsamlingen.

Varför anställer ni inte fler egna intervjuare?

SCB har precis som andra statliga myndigheter krav på sig enligt gällande regelverk att eftersträva hög effektivitet och god hushållning med statens medel. Det innebär i praktiken att SCB ska välja den mest kostnadseffektiva lösningen vid jämförbar kvalitet. Om kostnaderna för datainsamling ökar måste vi hitta nya metoder för att säkra den. Att ha överkapacitet på insamlingsavdelningen stora delar av året vore för kostsamt, därför anlitas extern hjälp. Men hela tiden med kravet att det sker utan att göra avkall på kvaliteten. Med anledning av det ska en del av SCB:s kvalitetsrevisioner nästa år handla om intervjuundersökningar med hjälp av extern leverantör.

Mer information

Läs mer om partisympatiundersökningen (PSU)

Läs mer om revideringarna av arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se