Till innehåll på sidan

Kvalitetsbrister i datainsamlingen påverkar AKU

| Pressmeddelande

Statistikmyndigheten SCB har identifierat brister i datainsamlingen till Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som påverkat statistikens kvalitet.

Bristerna kan spåras tillbaka till juni 2018 och uppstod i samband med en förändring av datainsamlingen. Delar av informationen som samlats in därefter är av otillräcklig kvalitet, vilket lett till att skattningarna av arbetslöshet och sysselsättning har påverkats.

– Vi har en bild av hur situationen har uppstått. Det vi kan säga redan nu är att det skett under insamlingsprocessen och inte är en effekt av en ökad bortfallsnivå, säger John Kling, enhetschef för AKU.

För skarp nedgång

I delar av det insamlade materialet överskattades sannolikt antalet sysselsatta något under fjolåret för att sedan underskattas något från sommaren 2019. Även antalet arbetslösa underskattades något i början av året, för att därefter överskattas.

Det har i sin tur bidragit till att statistiken av allt att döma visar en alltför skarp nedgång av sysselsättningen och en för brant uppgång av arbetslösheten.

För närvarande ska statistiken tolkas med hjälp av den informationen, förklarar John Kling.

­– Den plötsliga uppgången i arbetslösheten vi sett de senaste månaderna är sannolikt missvisande. Ökningen började redan i våras. Den nuvarande nivån på arbetslösheten bedöms också vara överskattad.

Det kan även påverka statistiken på ett års sikt. SCB arbetar med att åtgärda bristerna och kommer att revidera delar av statistiken.

– Förändringen av arbetslösheten på sikt riskerar att blir missvisande om referenspunkterna är fel, säger John Kling.

Ingen koppling till bortfall

Det är sedan flera år tillbaka allt vanligare med bortfall i statistiska undersökningar, vilket även drabbat AKU. Ett stort bortfall kan innebära att resultaten blir osäkrare.

– Med bra hjälpinformation och kunskap om bortfallet kan vi mildra effekterna. Det vi har identifierat nu har ingen koppling till bortfallsnivån. Det handlar i stället om kvaliteten i den insamlade datan, säger John Kling.

Fakta: AKU

Statistiken i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. AKU är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Statistiknyhet: AKU för september 2019

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

John Kling, enhetschef AKU, SCB

Telefon
010-479 42 52
E-post
john.kling@scb.se