Till innehåll på sidan

Lever Sverige upp till målen i Agenda 2030?

| Pressmeddelande

SCB har på uppdrag av regeringen gjort en första analys av hur Sverige lever upp till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som beslutats av FN. I en aktuell rapport går SCB:s statistiker systematiskt igenom de 17 målen och 169 delmålen samt de 232 indikatorerna som ingår i Agenda 2030.

Utan tillförlitliga data är det omöjligt att veta om målen för en hållbar utveckling nås och statistik ger ett bra faktaunderlag för analys.

– Flera av indikatorerna som rör ekonomi och hälsa ligger inom ramen för vad som redan finns i det svenska statistiska systemet. Indikatorerna för målen om jämställdhet och miljö är inte så internationellt harmoniserade men där har vi i Sverige bra data, berättar Viveka Palm som lett arbetet med SCB:s rapport och även ingår i FN:s expertgrupp för statistik, IAEG-SDG.

En stor utmaning i analysarbetet har varit att Agenda 2030 är så bred. Målen handlar om exempelvis arbetslöshet, fossilfri ekonomi, hälsa, utbildning, miljö, fred och stöd till internationell utveckling. Vissa delmål är formulerade för att fånga upp problem som drabbar de allra fattigaste länderna medan andra rör frågor som alla länder ställs inför.

- Det finns därför inget enkelt svar på frågan om Sverige lever upp till Agenda 2030-målen. När det gäller exempelvis delmål om att skriva på och tillämpa internationella konventioner når vi dem generellt medan när det gäller exempelvis målen om att minska fossilbränsleanvändningen och förebygga våld och ohälsa finns det en hel del att göra, berättar Viveka Palm.

Den resolution som FN:s generalförsamling antog 2015 innebär att alla länder gemensamt ska genomföra en plan för att världen ska bli mer hållbar till år 2030. Agenda 2030 består av 17 olika mål som tillsammans ska leda till en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.

Sverige har 27 statistikansvariga myndigheter och i arbetet med rapporten har därför ett stort antal myndigheter och experter varit delaktiga.

För ytterligare information:

Viveka Palm, adjungerad Professor KTH, Inst för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), Vice Avdelningschef, avdelningen för regioner och miljö
010-479 42 19
viveka.palm@scb.se

Nizar Chakkour, pressansvarig
0767-20 44 44
nizar.chakkour@scb.se