Till innehåll på sidan

Sverige lever inte upp till FN:s mål om minskat våld

| Pressmeddelande

Dödligt våld är relativt ovanligt i Sverige – men har ökat de senaste åren. Därmed lever Sverige inte upp till målen i FN:s Agenda 2030 om att minska alla former av våld, visar en rapport som statistikmyndigheten SCB släpper i dag.

Det dödliga våldet i Sverige har ökat de senaste fem åren. Men jämfört med 2002 är nivån ungefär densamma. Globalt sett är det lågt, och det sticker inte heller ut jämfört med övriga länder i EU.

Män är mer våldsutsatta än kvinnor. Kvinnor är däremot mer utsatta för sexualbrott än män.

– De sista åren har det dödliga våldet mot män ökat. Det dödliga våldet mot kvinnor ligger på samma nivå som tidigare. Det händer inget, säger Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig på SCB.

Unga män löper störst risk

År 2017 uppgav 15,3 procent av befolkningen som var 16 år eller äldre att de avstått från att gå ut på kvällen av oro för att bli överfallna eller hotade. Bland kvinnor var andelen nästan 25 procent.

Män i åldern 20–29 år löper störst risk att drabbas av hot eller våld på allmän plats.

SCB har fått i uppdrag av regeringen att följa upp arbetet med Agenda 2030. I rapporten som släpps i dag ingår statistiska analyser om hur Sverige ligger till i förhållande till mål och delmål på flera olika områden. Det rör sig bland annat om planetär, social och hälsorelaterad hållbarhet.

Samtyckeslagen lyfter Sverige

SCB konstaterar att Sverige ligger bra till för att uppnå en stor del av målen. Däremot har inte så mycket hänt sedan agendan klubbades av FN.

– Vi ser inte jättestora förändringar sedan 2015. Flera av de utmaningar vi såg då kvarstår, säger Sara Frankl.

Ett exempel på framsteg i förhållande till målen är dock att Sveriges rättsliga ramverk för minskat våld mot kvinnor har blivit bättre med införandet av samtyckeslagen. På FN:s globala indikator syns det genom att Sveriges ramverk nu är 92-procentig. Under 2018 bedömdes det vara 82-procentigt.

Rapport: Uppföljning av Agenda 2030 (pdf) 

Fakta: Sveriges Agenda 2030-arbete

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Länderna åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, och lovade samtidigt att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå.

SCB har fått i uppdrag av regeringen att ge en statistisk lägesbild av hur Sverige lever upp till målen. Lägesbilden är sammanställd med bidrag från flera myndigheter och organisationer. Sveriges utmaningar i förhållande till målen kan sammanfattas i tre övergripande punkter:

  • Ojämlikheten mellan grupper minskar inte. Inom flera områden ökar de.
  • Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen ska kunna uppnås.
  • Våld och kränkningar minskar inte.

Fakta: De 17 globala målen i Agenda 2030

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

(21 av de 169 delmålen har målåret 2020 i stället för 2030.)

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Sara Frankl

Telefon
010-479 48 04
Agenda 2030-sakkunnig
E-post
sara.frankl@scb.se

Viveka Palm

Telefon
010-479 42 19
Biträdande avdelningschef
E-post
viveka.palm@scb.se