Till innehåll på sidan

Sverige på väg mot hållbarhet på flera områden

| Pressmeddelande

Ökad jämställdhet, färre partiklar i luften, mindre miljögifter i blod och bröstmjölk. FN:s Agenda 2030 är tänkt att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid – och statistikmyndigheten SCB:s uppföljning visar att Sverige är på rätt väg inom flera områden.

I rapporten finns lägesanalyser om hur Sverige ligger till i förhållande till mål och delmål på flera olika områden i Agenda 2030. Det rör sig bland annat om planetär, social och hälsorelaterad hållbarhet.

SCB konstaterar att Sverige ligger bra till för att uppnå en stor del av de globala målen.

– Sverige har utmaningar i agendan men också ett bra utgångsläge. Många delmål har positiva trender. Nu får vi se om de kommande årens uppföljningar visar fortsatt rörelse mot hållbarhetsmålen, säger Viveka Palm, biträdande avdelningschef på SCB och adjungerad professor i tillämpad miljöekonomi på KTH.

Halverade utsläpp

Långtidsexponeringen för partiklar i luften sjunker. Utsläppen av små partiklar har enligt Naturvårdsverket mer än halverats sedan 1990. Exponeringen är dock avsevärt högre i södra än i norra Sverige eftersom partiklarna framför allt kommer från långdistanstransporter i Europa.

Halterna av hårt reglerade miljögifter minskar långsamt i modersmjölk och blod i Sverige. Däremot ökar halterna av ämnen som ännu inte reglerats.

Vi röker mindre

Kvinnors nettoinkomst är fortfarande avsevärt lägre än mäns, men skillnaderna minskar. Sverige har även ett rättsligt ramverk som främjar jämställdhet.

Vi röker mindre, vår alkoholkonsumtion minskar och vår antibiotikaanvändning sjunker. Antibiotikakonsumtionen minskade från omkring 14 dygnsdoser per 1 000 invånare och dag år 2012 till 11 dygnsdoser år 2018.

Vattenanvändningen minskar generellt, vilket är tydligast inom jordbruket.

Rapport: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 2019

Fakta: Sveriges Agenda 2030-arbete

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Länderna åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, och lovade samtidigt att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå.

SCB har fått i uppdrag av regeringen att ge en statistisk lägesbild av hur Sverige lever upp till målen. Det rör sig bland annat om planetär, social och hälsorelaterad hållbarhet. Lägesbilden är sammanställd med bidrag från flera myndigheter och organisationer. SCB konstaterar att Sverige ligger bra till för att uppnå en stor del av de globala målen. Sveriges utmaningar i förhållande till målen kan sammanfattas i tre övergripande punkter:

  • Ojämlikheten mellan grupper minskar inte. Inom flera områden ökar de.
  • Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen ska kunna uppnås.
  • Våld och kränkningar minskar inte.

Fakta: De 17 globala målen i Agenda 2030

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

(21 av de 169 delmålen har målåret 2020 i stället för 2030.)

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Sara Frankl

Telefon
010-479 48 04
Agenda 2030-sakkunnig
E-post
sara.frankl@scb.se

Viveka Palm

Telefon
010-479 42 19
Biträdande avdelningschef
E-post
viveka.palm@scb.se