Till innehåll på sidan

Riktlinjer och handböcker om den officiella statistiken

Här finns riktlinjer och handböcker som SCB och andra statistikansvariga myndigheter kan använda när de tar fram och sprider officiell statistik. De kan med fördel användas för all statistik.

Riktlinjer om officiell statistik 

Riktlinjer för vad som är officiell statistik (pdf)

Riktlinje och handledning om statistikens kvalitet

De statistikansvariga myndigheterna rekommenderas att arbeta efter Riktlinjerna för europeisk statistik (Code of Practice). I oktober 2014 beslutade rådet för den officiella statistiken att dessa ligger närmare de lagstiftade kriterierna gällande kvalitetsområdet än riktlinjen "Tillräcklig kvalitet och kriterier för officiell statistik."

Riktlinje om revideringar av statistikvärden

Den här riktlinjen ersätter den tidigare riktlinjen "Preliminär statistik och närliggande begrepp och termer".

Handbok om röjandekontroll

Handboken behandlar metoder för att se till att inte uppgifter om enskilda individer eller företag ska gå att utläsa ur redovisat material.

Handbok om kvalitetsbegreppet, enhetlig tillämpning av kvalitetsföreskriften och arbetet med kvalitetsdeklarationer

Riktlinjer och stöd för könsuppdelad statistik

Enligt 14 § i förordningen (2001:100) ska individbaserad officiell statistik vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot det. Det finns framtagna riktlinjer och stöd för tillämpning av den 14 § i förordningen (2001:100). Det finns även en rapport om hur könsuppdelad statistik kan analyseras och presenteras.

Meddelande i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik (MIS)

Publikationsserien "Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik" (MIS) innehåller riktlinjer för bland annat terminologi och definitioner. MIS behandlar flera olika områden. Några exempel är regionala indelningar och Svensk utbildningsnomenklatur (SUN).