Till innehåll på sidan

Departementsremisser från SCB

Här listas SCB:s senaste svar på departementsremisser.

2019

Remiss avseende analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018/79) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2019/2384
Inkommen: 2019-05-31
Handläggare: Bodil Mortensson
Senaste svarsdatum: 2019-09-03
Besvarad: 2019-08-27

Remiss avseende Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: A2019/0653
Inkommen: 2019-02-06
Handläggare: Johan Lindberg
Senaste svarsdatum: 2019-05-03
Besvarad: 2019-04-30

Remiss avseende Promemoria om ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m. (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: A2019/0948
Inkommen: 2019-02-25
Handläggare: Nadia Von Unge/ Anders Adolfsson
Senaste svarsdatum: 2019-04-24
Besvarad: 2019-04-16

Remissyttrande avseende Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU 2018:80) (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: A2019/0183
Inkommen: 2019-01-11
Handläggare: Fredrik Nilsson
Senaste svarsdatum: 2019-04-17
Besvarad: 2019-04-02

Yttrande på remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: A2019/0384
Inkommen: 2019-01-24
Handläggare: Viveka Palm
Senaste svarsdatum: 2019-02-15
Besvarad: 2019-02-12

Remiss av kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) (pdf)
Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: A2019/1145
Inkommen: 2019-03-08
Handläggare: Petra Renner
Senaste svarsdatum: 2019-04-18
Besvarad: 2019-04-02

Remiss avseende: Rätt att forska- Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: A2018/0914
Inkommen: 2018-11-12
Handläggare: Annika Lundbäck Melz
Senaste svarsdatum: 2019-02-08
Besvarad: 2019-02-15

Remiss avseende Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2019/0005
Inkommen: 2019-01-02
Handläggare: Johan Nyström
Senaste svarsdatum: 2019-01-21
Besvarad: 2019-01-15

2018

Remiss avseende Finansdepartementets promemoria Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/1075
Inkommen: 2018-08-13
Handläggare: Peter Gärdqvist
Senaste svarsdatum: 2018-08-20
Besvarad: 2018-08-16

Remiss avseende förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd. (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/879
Inkommen: 2018-06-07
Handläggare: Margareta Carlsson
Senaste svarsdatum: 2018-07-06
Besvarad: 2018-06-26

Remissyttrande gällande ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: 2018/794
Inkommen: 2018-05-21
Handläggare: Karin Wegfors
Senaste svarsdatum: 2018-06-25
Besvarad: 2018-06-19

Remissyttrande gällande Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: 2018/686
Inkommen: 2018-04-26
Handläggare: Bea Kalnins
Senaste svarsdatum: 2018-06-21
Besvarad: 2018-06-12

Remissvar gällande Krav på rapportering av betalningstider (pdf)

Näringsdepartementet
Diarienummer: 2018/676
Inkommen: 2018-04-25
Handläggare: Christina Thörne
Senaste svarsdatum: 2018-05-23
Besvarad: 2018-05-22

Remissyttrande gällande promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producent-
ansvaren (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2018/478
Inkommen: 2018-03-19
Handläggare: Mikael Szudy
Senaste svarsdatum: 2018-05-18
Besvarad: 2018-05-15

Remissyttrande Skolkostnadsutredningens betänkande, SOU 2016:66 (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2018-710
Inkommen: 2018-04-30
Handläggare: Per Andreasson
Senaste svarsdatum: 2018-05-14
Besvarad: 2018-05-14

Remissyttrande avseende Ökad styrning av myndigheternas lokalisering Dnr 2018/319 (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/319
Inkommen: 2018-02-19
Handläggare: Torbjörn Lindström
Senaste svarsdatum: 2018-05-18
Besvarad: 2018-05-15

Remiss avseende Översyn av Riksrevisionen Dnr: 2018/334 (pdf)

Riksdagsförvaltningen
Diarienummer: 2018/334
Inkommen: 2018-02-22
Handläggare: Magnus Häll
Senaste svarsdatum: 2018-05-23
Besvarad: 2018-05-08

Remiss avseende Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2018/211
Inkommen: 2018-02-01
Handläggare: Jenny Lindberg
Senaste svarsdatum: 2018-04-30
Besvarad: 2018-04-27

Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/432
Inkommen: 2018-03-13
Handläggare: Tina Svahn
Senaste svarsdatum: 2018-04-27
Besvarad: 2018-04-24

Remiss avseende reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/138
Inkommen: 2018-01-24
Handläggare: Anne Olsson
Senaste svarsdatum: 2018-04-23
Besvarad: 2018-04-19

Remissvar avseende Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (pdf)

Näringsdepartementet
Diarienummer: 2018/13
Inkommen: 2018-01-03
Handläggare: Susanna Roth
Senaste svarsdatum: 2018-04-06
Besvarad: 2018-04-03

Remiss avseende Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2018/23
Inkommen: 2018-01-04
Handläggare: Carina Ortiz
Senaste svarsdatum: 2018-04-04
Besvarad: 2018-03-27

Departementspromemorian Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/91
Inkommen: 2018-01-18
Handläggare: Per Andreasson
Senaste svarsdatum: 2018-03-30
Besvarad: 2018-03-27

Remissvar avseende Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning, nr 2017:32 (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2018/338
Inkommen: 2018-02-22
Handläggare: Jörgen Brewitz
Senaste svarsdatum: 2018-05-31
Besvarad: 2018-03-28

Remissyttrande SOU 2017 92 Transpersoner i Sverige (pdf)
Kulturdepartementet
Diarienummer: 2018/9
Inkommen: 2018-01-02
Handläggare: Mats Bergdahl
Senaste svarsdatum: 2018-03-19
Besvarad: 2018-03-16

Lantmäteriets promemoria Avskaffande av kvartersregistret inom fastighetsregistret (pdf)
Justitiedepartementet
Diarienummer: 2018/266
Inkommen: 2017-12-13
Handläggare: Martin Verhage
Senaste svarsdatum: 2018-03-15
Besvarad: 2018-03-07

Remissvar SOU 2017:88 Nästa steg Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik (pdf)
Kulturdepartementet
Diarienummer: 2018/205
Inkommen: 2017-12-11
Handläggare: Katrina Wizell
Senaste svarsdatum: 2018-03-06
Besvarad: 2018-02-28

2017

Remiss avseende Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/1547
Inkommen: 2017-12-13
Handläggare: Peter Gärdqvist
Senaste svarsdatum: 2018-03-05
Besvarad: 2018-02-20

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:94). (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/1548
Inkommen: 2017-12-13
Handläggare: Hans Heggemann
Senaste svarsdatum: 2018-03-09
Besvarad: 2018-02-21

Remiss gällande förbättrat genomförande av två direktiv på Avfallsområdet: – Förslag på ändringar för att förbättra genomförandet av avfallsdirektivet. – Förslag på ändringar för att förbättra genomförandet av elutrustningsdirektivet (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/1398
Inkommen: 2017-11-14
Handläggare: Lars Viklund
Senaste svarsdatum: 2018-02-14
Besvarad: 2018-02-13

Remiss av promemoria – En jämnare utveckling av arbetskostnadsindex i pris- och löneomräkningen (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/1490
Inkommen: 2017-12-05
Handläggare: Håkan Swan
Senaste svarsdatum: 2018-01-12
Besvarad: 2018-01-10

Remiss avseende Betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79) (pdf)
Kulturdepartementet
Diarienummer: 2017/1359
Inkommen: 2017-10-30
Handläggare: Magnus Häll
Senaste svarsdatum: 2018-01-24
Besvarad: 2017-12-11

Remissvar avseende kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) (pdf)
Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2017/1394
Inkommen: 2017-11-13
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2017-12-11
Besvarad: 2017-12-05

Remissvar: Remissvar från SCB angående
– Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2)
– Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21) (pdf)

Departement/Myndighet: Näringsdepartementet
Diarienummer: Dnr 2017/1163
Inkommen: (datum) 2017-09-08
Handläggare: (på SCB) Karin Hedeklint
Senaste svarsdatum: 2017-12-04
Besvarad: 2017-12-01

Remissvar – Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen, KOM (2017) 487 samt tillhörande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln Att välkomna utländska direktinvesteringar men samtidigt skydda vitala intressen 2017 (494) (pdf)
Departement: Utrikesdepartementet
Diarienummer: 2017/1312
Inkommen: 2017-10-19
Handläggare: Georg Andersson
Senaste svarsdatum: 2017-11-27
Besvarad: 2017-11-17

Remissvar – Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47) (pdf)
Departement: Socialdepartementet
Diarienummer: 2017/1136
Inkommen: 2017-09-05
Handläggare: Anna Hagman
Senaste svarsdatum: 2017-11-30
Besvarad: 2017-11-14

Remissvar – Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) (pdf)
Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/998
Inkommen: 2017-07-11
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2017-11-10
Besvarad: 2017-11-07

Remissvar – Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66) Socialdepartementet (pdf)

Diarienummer: 2017/1134
Inkommen: 2017-09-04
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2017-11-06
Besvarad: 2017-11-01

Remissvar – Promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) (pdf)

Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/1107
Inkommen: 2017-08-25
Handläggare: Annika Lundbäck-Melz
Senaste svarsdatum: 2017-11-22
Besvarad: 2017-11-02

Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/1109
Inkommen: 2017-08-25
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2017-11-08
Besvarad: 2017-11-01

Remissvar – Energimarknadsinspektionens rapport "Ny modell för elmarknaden", (nr 2017:05) (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/1118
Inkommen: 2017-06-28
Handläggare: Mattias Arvidsson
Senaste svarsdatum: 2017-10-23
Besvarad: 2017-10-23

Remissvar – Promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/822
Inkommen: 2017-06-05
Handläggare: Annika Lundbäck Melz
Senaste svarsdatum: 2017-10-02
Besvarad: 2017-09-25

Remissvar – Nya skatteregler för företagssektorn (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/911
Inkommen: 2017-06-21
Handläggare: Johan Norberg
Senaste svarsdatum: 2017-09-26
Besvarad: 2017-09-22

Remissvar – Promemorian Anpassningar till dataskydds-förordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde (Ds 2017:33) (pdf)

Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: 2017/953
Inkommen: 2017-06-28
Handläggare: Annika Lundbäck Melz
Senaste svarsdatum: 2017-09-15
Besvarad: 2017-09-05

Remissvar – Personuppgiftsbehandling för forsknings-ändamål (SOU 2017:50) (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2017/888
Inkommen: 2017-06-13
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2017-10-15
Besvarad: 2017-09-12

Remissvar – Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49) (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2017/870
Inkommen: 2017-06-13
Handläggare: Mikael Schöllin
Senaste svarsdatum: 2017-09-15
Besvarad: 2017-09-12

Remissvar – Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen (pdf)

Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/974
Inkommen: 2017-07-03
Handläggare: Mikael Schöllin
Senaste svarsdatum: 2017-10-19
Besvarad: 2017-09-12

Remissvar – EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/985
Inkommen: 2017-07-05
Handläggare: Mikael Schöllin
Senaste svarsdatum: 2017-09-15
Besvarad: 2017-09-12

Remissvar – Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/973
Inkommen: 2017-06-30
Handläggare: Peter Gärdqvist
Senaste svarsdatum: 2017-10-02
Besvarad: 2017-09-12

Remissvar – SOU201738 Kvalitet i välfärden (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/772
Inkommen: 2017-05-26
Handläggare: Mats Wagndal
Senaste svarsdatum: 2017-09-11
Besvarad: 2017-09-05

Remissvar – Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/764
Inkommen: 2017-05-24
Handläggare: Carina Ortiz
Senaste svarsdatum: 2017-08-28
Besvarad: 2017-08-22

Remissvar – yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) (pdf)

Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/746
Inkommen: 2017-05-15
Handläggare: Saadia Rislund Aitattaleb
Senaste svarsdatum: 2017-09-01
Besvarad: 2017-08-22

Remissvar – förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”). (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/943
Inkommen: 2017-06-27
Handläggare: Andreas Lennmalm
Senaste svarsdatum: 2017-08-25
Besvarad: 2017-08-23

Remissvar – avseende Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28) (pdf)

Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: 2017/743
Inkommen: 2017-05-22
Handläggare: John Kling
Senaste svarsdatum: 2017-08-15
Besvarad: 2017-08-10

Remissvar – Betänkandet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. (pdf)

Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/783
Inkommen: 2017-05-23
Handläggare: Markku Ruonakangas
Senaste svarsdatum: 2017-08-15
Besvarad: 2017-06-29

Remissvar – Utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. 2016:3. (Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi SOU 2017:22). (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/596
Inkommen: 2017-04-13
Handläggare: Louise Sörme
Senaste svarsdatum: 2017-06-28
Besvarad: 2017-06-22

Remissvar – Karensavdrag – en mer rättvis självrisk Ds 2017:18 (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: 2017/735
Inkommen: 2017-05-19
Handläggare: Johan Blommengren
Senaste svarsdatum: 2017-08-07
Besvarad: 2017-06-20

Remissvar – SOU 2017-13-Finansiering av infrastruktur med privat kapital (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/542
Inkommen: 2017-03-30
Handläggare: Melita Paripovic
Senaste svarsdatum: 2017-07-03
Besvarad: 2017-06-05

Remissvar - Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: – Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall - Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/452
Inkommen: 2017-03-15
Handläggare: Louise Sörme
Senaste svarsdatum: 2017-06-15
Besvarad: 2017-06-01

Remissvar – Se Barnet! Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning. SOU 2017:6 (pdf)

Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/347
Inkommen: 2017-02-16
Handläggare: Anna Nyman
Senaste svarsdatum: 2017-05-29
Besvarad: 2017-05-10

Remissvar – En förbättrad databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/420
Inkommen: 2017-03-09
Handläggare: Ebba Hartzell
Senaste svarsdatum: 2017-04-26
Besvarad: 2017-05-09

Remissvar SOU 2017:14 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: 2017/381
Inkommen: 2017-02-28
Handläggare: Alexandra Kopf Axelman
Senaste svarsdatum: 2017-05-23
Besvarad: 2017-04-28

Remissvar – Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, COM(2017) 114 final (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/512
Inkommen: 2017-03-23
Handläggare: Jens Olin
Senaste svarsdatum: 2017-04-18
Besvarad: 2017-04-18

Remissvar – Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2) (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/138
Inkommen: 2017-01-20
Handläggare: Mattias Arvidsson
Senaste svarsdatum: 2017-04-19
Besvarad: 2017-04-11

Remissvar – Boverkets rapport 2016:32, En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet (pdf)
Näringsdepartementet
Diarienummer: 2017/133
Inkommen: 2017-01-19
Handläggare: Lena Lundkvist
Senaste svarsdatum: 2017-04-14
Besvarad: 2017-04-07

Remissvar av förordning som ändrar flygets omfattning i EU:s handelssystem fr.o.m. 2017 (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/370
Inkommen: 2017-02-27
Handläggare: Veronica Eklund
Senaste svarsdatum: 2017-03-27
Besvarad: 2017-03-14

Remissvar – En svensk flygskatt (SOU 2016:83) (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/277
Inkommen: 2016-12-13
Handläggare: Kaisa Ben Daher
Senaste svarsdatum: 2017-03-01
Besvarad: 2017-02-28

Remiss – Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/212
Inkommen: 2017-02-02
Handläggare: Anna-Karin Nyström
Senaste svarsdatum: 2017-02-17
Besvarad: 2017-02-14

Remissvar – Riksintresseutrednings slutbetänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/246
Inkommen: 2016-10-19
Handläggare: Jerker Moström
Senaste svarsdatum: 2017-02-28
Besvarad: 2017-02-14

Remissvar – Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74) (pdf)
Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/161
Inkommen: 2016-11-15
Handläggare: John Kling
Senaste svarsdatum: 2017-02-10
Besvarad: 2017-01-31

Remissvar – Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet SOU 2016:72 (pdf)
Näringsdepartementet
Diarienummer: 2017/79
Inkommen: 2016-10-28
Handläggare: Susanne Gullberg Brännström
Senaste svarsdatum: 2017-01-31
Besvarad: 2017-01-23

Remissvar – Fokus premiepension - Betänkande av 2016 års premiepensionsutredning (SOU 2016:61) (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/75
Inkommen: 2016-10-21
Handläggare: Annika Damm
Senaste svarsdatum: 2017-02-01
Besvarad: 2017-01-19

Remissvar gällande Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/201 (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/
Inkommen: 2016-12-20
Handläggare: Gerda Ländell
Senaste svarsdatum: 2017-01-18
Besvarad: 2017-01-18

2016

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet) (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/83
Inkommen: 2016-12-20
Handläggare: Stefan Svanström
Senaste svarsdatum: 2017-01-18
Besvarad: 2017-01-17

Remiss – förslag till strategi för ökad användning av solel ER 2016:16 samt förslag till heltäckande solelsstatistik ER 2016:20 (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/18
Inkommen: 2016-10-25
Handläggare: Per Andreasson
Senaste svarsdatum: 2017-01-16
Besvarad: 2017-01-13

Remissyttrande – En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/1605
Inkommen: 2016-10-16
Handläggare: Katarina Wizell
Senaste svarsdatum: 2017-01-13
Besvarad: 2016-12-20

Remiss – Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: 2016/1591
Inkommen: 2016-11-07
Handläggare: Peter Gärdqvist
Senaste svarsdatum: 2017-01-02
Besvarad: 2016-12-20

Remissvar en funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: 2016/1463
Inkommen: 2016-10-12
Handläggare: Charlotte Samuelsson
Senaste svarsdatum: 2016-12-30
Besvarad: 2016-12-12

Remiss av departementspromemorian Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22) (pdf)
Justitiedepartementet
Diarienummer: 2016/1291
Inkommen: 2016-09-06
Handläggare: Markku Ruonakangas
Senaste svarsdatum: 2016-12-05
Besvarad: 2016-12-01

Remissvar, yttrande: Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/1525
Inkommen: 2016-10-24
Handläggare: Jessica Persson
Senaste svarsdatum: 2016-11-22
Besvarad: 2016-11-08

Remissvar, delbetänkande: Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) (pdf)
Justitiedepartementet
Diarienummer: 2016/1139
Inkommen: 2016-07-11
Handläggare: Saadia Rislund Aitattaleb
Senaste svarsdatum: 2016-11-15
Besvarad: 2016-11-08

Remissvar, delbetänkade: Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15) (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/1142
Inkommen: 2016-07-13
Handläggare: Loritha Karlsson
Senaste svarsdatum: 2016-11-02
Besvarad: 2016-10-18

Remissvar Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: 2016/678
Inkommen: 2016-04-14
Handläggare: Helena Rudander
Senaste svarsdatum: 2016-10-15
Besvarad: 2016-10-11

Remissvar, delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2016/1051
Inkommen: 2016-06-23
Handläggare: Jonas Allerup
Senaste svarsdatum: 2016-10-20
Besvarad: 2016-10-11

Remissvar – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet om europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020.(pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/1310
Inkommen: 2016-09-12
Handläggare: Johanna Ekberg
Senaste svarsdatum: 2016-09-30
Besvarad: 2016-09-28

Remissvar – Regional indelning - tre nya län SOU 2016:48 (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/1133
Inkommen: 2016-07-11
Handläggare: Magnus Nyström
Senaste svarsdatum: 2016-10-06
Besvarad: 2016-09-19

Remissvar Europeiska kommissionens förslag COM(2016)479 (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2016/1179
Inkommen: 2016-08-12
Handläggare: Jonas Allerup
Senaste svarsdatum: 2016-09-23
Besvarad: 2016-09-14

Remissvar avseende ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/1257
Inkommen: 2016-08-31
Handläggare: Alexandra Kopf Axelman
Senaste svarsdatum: 2016-09-20
Besvarad: 2016-09-14

Remissvar – Jämställda pensioner (Ds 2016:19) (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: 2016/1052
Inkommen: 2016-06-23
Handläggare: Hans Heggemann
Senaste svarsdatum: 2016-09-22
Besvarad: 2016-09-14

Remissvar Europeiska kommissionens förslag COM(2016)479 (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2016/1180
Inkommen: 2016-08-12
Handläggare: Jonas Bergström
Senaste svarsdatum: 2016-09-23
Besvarad: 2016-09-14

Remiss – Likvärdighet, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25)
Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2016/745
Inkommen: 2016-04-26
Handläggare: Mats Hansson
Senaste svarsdatum: 2016-08-30
Besvarad: 2016-08-29

Remiss – En ändamålsenlig kommunal redovisning (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/781
Inkommen: 2016-05-03
Handläggare: Anita Brandt
Senaste svarsdatum: 2016-09-01
Besvarad: 2016-08-29

Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd (pdf)
Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2016/924
Inkommen: 2016-06-02
Handläggare: Mikael Schöllin
Senaste svarsdatum: 2016-08-25
Besvarad: 2016-08-16

Remissvar – Behov av att ersätta delindex för oljeprodukter i försvarsprisindex (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/1016
Inkommen: 2016-06-16
Handläggare: Martin Kullendorff
Senaste svarsdatum: 2016-08-05
Besvarad: 2016-06-28

Remissvar – Samordningsnummer till asylsökande (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/853
Inkommen: 2016-05-19
Handläggare: Jenny Lindberg
Senaste svarsdatum: 2016-08-08
Besvarad: 2016-06-28

Remissvar – Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet (pdf)
Utrikesdepartementet
Diarienummer: 2016/869
Inkommen: 2016-05-23
Handläggare: Cecilia Westström
Senaste svarsdatum: 2016-07-01
Besvarad: 2016-06-28

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) (pdf)
Kulturdepartementet
Diarienummer: 2016/677
Inkommen: 2016-04-14
Handläggare: Mats Wagndal
Senaste svarsdatum: 2016-07-13
Besvarad: 2016-06-21

Remissvar – Låt fler forma framtiden - SOU 2016-5 (pdf)
Kulturdepartementet
Diarienummer: 2016/512
Inkommen: 2016-03-15
Handläggare: Jonas Olofsson
Senaste svarsdatum: 2016-06-21
Besvarad: 2016-06-14

Remissvar – Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: 2016/617
Inkommen: 2016-04-06
Handläggare: Johan Blommengren
Senaste svarsdatum: 2016-06-07
Besvarad: 2016-06-07

Remissvar – Digitaliseringens transformerande krav - vägval för framtiden, (SOU 2015:91) (pdf)
Näringsdepartementet
Diarienummer: 2016/389
Inkommen: 2016-02-23
Handläggare: Ligia Godymirska
Senaste svarsdatum: 2016-05-23
Besvarad: 2016-05-20

Remissvar – Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inkl. långsiktigt klimatmål (pdf)
Miljö- och Energidepartementet
Diarienummer: 2016/493
Inkommen: 2016-03-10
Handläggare: Jonas Allerup
Senaste svarsdatum: 2016-06-10
Besvarad: 2016-05-30

Remissvar – Statskontorets rapport Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn- och ungdomar med utländsk bakgrund (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/495
Inkommen: 2016-03-11
Handläggare: Nina Grönborg
Senaste svarsdatum: 2016-06-10
Besvarad: 2016-05-26

Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/689
Inkommen: 2016-04-15
Handläggare: Caisa Bergman
Senaste svarsdatum: 2016-05-13
Besvarad: 2016-05-11

Långtidsutredningen 2015 – Huvudbetänkande (SOU 2015:104) (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/145
Inkommen: 2016-01-25
Handläggare: Isabelle Söder
Senaste svarsdatum: 2016-04-27
Besvarad: 2016-04-19

Remiss avseende Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration (2016-392) (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/392
Inkommen: 2016-02-24
Handläggare: Maria Håkansson
Senaste svarsdatum: 2016-04-22
Besvarad: 2016-04-19

Remiss Forskning och Innovation (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2016/34 (2015/1620)
Inkommen: 2015-12-17
Handläggare: Frida Hagström
Senaste svarsdatum: 2016-04-04
Besvarad: 2016-03-29

Departementspromemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1) (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2016/71
Inkommen: 2016-01-18
Handläggare: Johan Strandman
Senaste svarsdatum: 2016-04-18
Besvarad: 2016-04-05

Remiss av betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik (pdf)
Kulturdepartementet
Diarienummer: 2016/333 (2015/1530)
Inkommen: 2015-12-02
Handläggare: Barbara Narfström
Senaste svarsdatum: 2016-03-17
Besvarad: 2016-03-08

Remiss av Europeiska kommissionens förslag (COM (2015) 614/2) till meddelande om cirkulär ekonomi M2015/04155/Mm (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2016/222 Ad 1 (2015/1546)
Inkommen: 2015-12-04
Handläggare: Mårten Berglund
Senaste svarsdatum: 2016-02-02
Besvarad: 2016-02-16

Remiss av Europeiska kommissionens förslag (COM (2015) 614/2) till meddelande om cirkulär ekonomi M2015/04155/Mm (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2016/222 Ad 2 (2015/1546)
Inkommen: 2015-12-04
Handläggare: Mårten Berglund
Senaste svarsdatum: 2016-02-02
Besvarad: 2016-02-16

Departementspromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux. (Ds 2015:60) (pdf)
Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2016/229 (2015/1661)
Inkommen: 2015-12-23
Handläggare: Jakob Sällström
Senaste svarsdatum: 2016-03-17
Besvarad: 2016-02-12

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, (SOU 2015:86) (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: 2016/79 (2015/1379)
Inkommen: 2015-11-03
Handläggare: Carolina Nordström
Senaste svarsdatum: 2016-02-02
Besvarad: 2016-01-29

Remiss angående betänkandet En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75) (pdf)
Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2015/1405
Inkommen: 2015-11-06
Handläggare: Jerker Moström
Senaste svarsdatum: 2016-01-26
Besvarad: 2016-01-26

SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård (S2015/06302/FS) (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: 2016/111 (2015/1365)
Inkommen: 2015-10-29
Handläggare: Magnus Granlund
Senaste svarsdatum: 2016-02-02
Besvarad: 2016-01-26