Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2002:16

Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd för offentliggörande m.m. av officiell statistik

Publicerad: 2002-09-01

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 13 § förordningen ( 2001:100) om den officiella statistiken.

Föreskrifter

1 § Myndighet som ansvarar för officiell statistik skall upprätta aktuella beskrivningar av statistiken. Beskrivningarna skall innehålla en kvalitetsdeklaration samt allmänna uppgifter om statistiken. Beskrivningarna skall offentliggöras och hållas allmänt tillgängliga samtidigt med och i anslutning till den officiella statistiken.

Officiell statistik som publiceras i tryckt form skall innehålla en sammanfattning av beskrivningen av statistiken.

2 § Officiell statistik skall dokumenteras i sådan omfattning att framtida användning av bevarade datamaterial underlättas.

3 § Officiell statistik skall offentliggöras så snart den är framställd.

4 § Officiell statistik skall innehålla uppgift om tidigare publicering, om det inte är uppenbart att detta är onödigt.

5 § Officiell statistik skall innehålla en översättning till engelska i sådan utsträckning att engelsktalande användare kan bilda sig en uppfattning om statistikens huvudinnehåll.

6 § Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik skall det finnas en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten ansvarar för. Planen skall löpande uppdateras.

Allmänna råd

Till 1 §

Beskrivningarna av statistiken, som offentliggörs samtidigt med den officiella statistiken, utformas enligt mall som SCB tillhandahåller. Enligt mallen omfattar beskrivningarna av statistiken kvalitetsdeklarationer och administrativa uppgifter för statistikprodukterna. Kvalitetsdeklarationen i beskrivningarna av statistiken bygger på det kvalitetsbegrepp med riktlinjer för kvalitetsredovisning som SCB tagit fram (MIS 2001:1)

Kravet på att beskrivningarna av statistiken skall vara aktuella förutsätter att de upprättas i anslutning till att ny statistik offentliggörs. För kortperiodisk statistik är det dock tillräckligt att beskrivningar av statistiken upprättas en gång om året, såvida inte betydande förändringar av undersökningen ägt rum.

SCB svarar för att en samlad sammanställning av alla beskrivningar av officiell statistik offentliggörs och hålls allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.

Då officiell statistik publiceras bör en länk till beskrivningarna av statistiken finnas. Därigenom får användarna tillgång till en aktuell kvalitetsdeklaration.

Kvalitetsdeklaration av sekundärpublicerad statistik (till exempel årsböcker som innehåller offentliggjord statistik från flera källor) bör ske genom angivande av källor.

Till 2 §

SCB tillhandahåller riktlinjer för hur man dokumenterar datamaterial som ligger till grund för den officiella statistiken (så kallade observationsregister).

Till 3 §

Offentliggörande sker då statistiken för en viss tidsperiod publiceras första gången.

Det är viktigt för syftet med och förtroendet för den officiella statistiken att den offentliggörs så snart som möjligt efter det att den är framställd. En lika behandling av användarna förutsätter att statistiken blir tillgänglig för alla användare vid samma tidpunkt.

Till 4 §

Publicerad officiell statistik bör kunna följas över tiden oberoende av eventuella förändringar i publiceringsform, titel eller delserie. Sådana förändringar anges bland annat i Beskrivningarna av statistiken.

Till 5 §

För att utländska läsare skall kunna bilda sig en uppfattning om redovisningens huvudinnehåll bör en engelsk översättning göras som åtminstone omfattar titel, beteckningen Sveriges officiella statistik, tabellförteckning och tabellrubriker. Därutöver bör en ordlista med centrala termer i text, tabeller och diagram eller en särskild sammanfattning översättas till engelska.

Tillgängligheten för utländska användare ökar om även andra delar av redovisningen översätts till engelska.

Till 6 §

Uppgifterna över planerad publicering av officiell statistik avser bl.a. planerade tidpunkter för offentliggörande. SCB tillhandahåller en mall för utformningen av publiceringsplaner.

Enligt 12 a § förordningen (1988:137 senaste ändring 2001:996) med instruktion för SCB skall Rådet för den officiella statistiken sammanställa en årlig publiceringsplan. Rådets sekretariat svarar för att denna publiceringsplan för all officiell statistik ställs samman och hålls allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.

Myndigheterna bör rapportera in ändringar i publiceringsplanen till rådets sekretariat.

Övriga allmänna råd

Enligt 4 § lagen om den officiella statistiken skall officiell statistik när den görs tillgänglig vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller den symbol som framgår av bilaga till denna lag. Beteckningen eller symbolen får endast användas för officiell statistik.

Beteckningen Sveriges officiella statistik (SOS) eller symbolen för SOS bör anges på statistisk publikations titelsida eller i anslutning till innehållsförteckningen i databas. Vid elektronisk publicering bör beteckningen eller symbolen för SOS också anges i anslutning till tabell/diagram/karta.

För att underlätta för användarna är det lämpligt att ange både beteckningen för SOS och symbolen för SOS, alternativt anges enbart beteckningen för SOS.

En statistisk publikation med beteckningen Sveriges officiella statistik eller symbolen för SOS kan kompletteras med annan statistik än officiell statistik inom det område som den officiella statistiken avser.

SCB tillhandahåller beteckningen Sveriges officiella statistik och symbolen för SOS i olika filformat.

SCB-FS-2020:19

SCB-FS 2016:27