Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:17

Statistiska centralbyråns föreskrifter om kvalitet för den officiella statistiken

Publicerad: 2016-09-28

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 16 § 2 förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Denna föreskrift innehåller bestämmelser om kvalitet för officiell statistik enligt 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

För hela förordningen, se pdf-filen.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.


SCB har tagit fram följande handbok för att stödja tillämpningen av dessa föreskrifter

Kvalitet för den officiella statistiken – en handbok