Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:26

Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd om utvärdering av den officiella statistikens kvalitet;

Publicerad: 2021-08-31

 beslutade den 24 augusti 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 16 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Av 13 a § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken framgår att de statistikansvariga myndigheterna, var och en inom sitt statistikområde, ska utvärdera den officiella statistikens kvalitet. 

2 § De statistikansvariga myndigheterna ska utvärdera den officiella statistikens kvalitet enligt formulären Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – statistikområde (bilaga 1A) och Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – statistikprodukt (bilaga 1B).

Utvärderingen ska vara en systematisk bedömning i efterhand av aktiviteterna utveckling, framställning och spridning av officiell statistik med tonvikt på statistikens kvalitet. 

3 § På begäran av SCB ska de statistikansvariga myndigheterna lämna uppgifter enligt 2 § om den under ett kalenderår offentliggjorda officiella statistiken.

Uppgifterna ska lämnas senast den 15 januari påföljande år genom att fylla i de elektroniska formulär som SCB tillhandahåller (bilaga 1A och bilaga 1B). Om det föreligger särskilda skäl får SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid ett senare tillfälle. 

Allmänt råd 

Vid tillämpningen av dessa föreskrifter bör de statistikansvariga myndigheterna ta stöd av den handbok som SCB har gett ut: Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok. 

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2021, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:8) om utvärdering av den officiella statistikens kvalitet upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Joakim Malmdin
(Process- och metodutveckling)

SCB har tagit fram följande handbok för att stödja tillämpningen av dessa föreskrifter:

Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok (pdf)

SCB-FS 2022:23