Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2009:09

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om investeringar;

Publicerad: 2009-03-30

Statistiska centralbyrån föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till statistik om investeringar enligt 2–5 §§ ska varje år lämnas till SCB av företag utvalda med hjälp av statistiska metoder.

2 § Företag inom försörjning av el, gas, värme och kyla, vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering, byggverksamhet, handel, reparation av motorfordon och motorcyklar, och företag inom finans och försäkringsverksamhet, informations- och kommunikationsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ska lämna uppgifter avseende första kalenderkvartalet senast den 20 april samma år, för andra och tredje kvartalet senast den 10 oktober samma år och för fjärde kvartalet senast den 1 februari närmast efterföljande år. De uppgifter som ska lämnas för det första, andra och tredje kvartalet framgår av bifogad blankett 603 samt för fjärde kvartalet av bifogad blankett 601.

3 § Industriföretag inom utvinning av mineral samt tillverkning skall lämna uppgifter avseende förhållanden under första kalenderkvartalet senast den 20 april samma år, för andra och tredje kvartalet senast den 10 oktober samma år och för fjärde kvartalet senast den 1 februari närmast efterföljande år. De uppgifter som ska lämnas för det första kvartalet framgår av bifogad blankett 603, för andra och tredje kvartalet av bifogad blankett 604 samt för fjärde kvartalet av bifogad blankett 601. Uppgifter avseende investeringarnas inriktning och olika faktorers inverkan på investeringsbesluten lämnas frivilligt.

4 § Företag inom fastighetsverksamhet ska lämna uppgifter avseende förhållanden under första kalenderkvartalet, samt närmast föregående kalenderår senast den 20 april och för andra och tredje kvartalet senast 10 oktober samma år. De uppgifter som skall lämnas för första kvartalet och föregående år framgår av bifogad blankett 641 samt för andra och tredje kvartalet av bifogad blankett 642.

5 § Företag inom transport och magasinering ska lämna uppgifter avseende förhållanden under första kalenderkvartalet samt närmast föregående kalenderår senast den 20 april samma år och för andra och tredje kvartalet senast den 10 oktober samma år och för fjärde kvartalet senast den 1 februari närmast efterföljande år. De uppgifter som skall lämnas för första kvartalet och föregående år framgår av bifogad blankett 662 och för andra, tredje och fjärde kvartalet av bifogad blankett 663.

6 § Uppgifter om framtida förhållanden i samtliga blanketter lämnas frivilligt och får uppskattas.

7 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 2 - 5 §§. SCB-FS 2009:00
___________
Denna föreskrift träder i kraft den 30 mars 2009, då myndighetens föreskrifter (SCB-FS 2003:7) om uppgifter till statistik om investeringar upphör att gälla.