Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2012:05

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utländska handelskrediter (HKU);

Publicerad: 2012-03-01

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Icke-finansiella företag med en beräknad summa utländska handelskrediter om minst 3 miljoner kronor ska på begäran lämna uppgifter till SCB. Uppgifterna ska lämnas varje kvartal.

2 § Uppgifterna ska avse förhållandena under kalenderkvartalet och ska lämnas senast den tjugonde dagen den månad som följer närmast efter kvartalets slut. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid en senare tidpunkt.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett med beteckningen Kvartalsuppgift Utländska handelskrediter.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 mars 2012, då föreskrifter (SCB-FS 2002:26) om uppgifter till statistik avseende företagens utländska handelskrediter upphör att gälla.