Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2012:06

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till balansstatistik (BAST);

Publicerad: 2012-03-01

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Icke-finansiella företag, statliga affärsverk samt filialer till icke-finansiella företag i utlandet ska på begäran lämna uppgifter till SCB. Uppgifterna ska lämnas varje kvartal.

2 § Uppgifterna ska avse förhållandena under kalenderkvartalet och ska lämnas senast den tjugonde dagen den månad som följer närmast efter kvartalets slut. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid en senare tidpunkt.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett med beteckningen Kvartalsuppgift Balansstatistik.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 mars 2012, då föreskrifter (SCB-FS 2010:3) om uppgifter till statistik om balansstatistik för företag, upphör att gälla.