Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2014:03

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom småföretag;

Publicerad: 2014-02-07

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till statistik om forskning och utveckling ska på begäran lämnas till SCB senast den 7:e mars varje jämnt år.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med beteckning 810a. Uppgifterna ska avse förhållandena under närmast föregående räkenskapsår.

3 § Uppgifter om framtida förhållanden och tidsförlopp (avsnitt D och E) lämnas frivilligt och får uppskattas.

4 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 1§.


Denna författning träder i kraft den 21 februari 2014.