Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:18

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om intäkter och kostnader för flerbostadshus;

Publicerad: 2016-07-28

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Utvalda ägare till hus i vilket lägenheter upplåts med hyresrätt eller bostadsrätt ska lämna uppgifter till SCB för framställning av statistik. De ägare som ska lämna uppgifter väljs ut med statistiska metoder. Uppgiftslämnandet kommer att föregås av en begäran från myndigheten.

2 § Begärda uppgifter ska lämnas årligen senast tre veckor efter att de efterfrågats. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid en senare tidpunkt.

3 § De uppgifter som ska lämnas avser intäkter och kostnader i flerbostadshus enligt vad som föreskrivs i bilagan.

4 § Uppgifterna ska lämnas elektroniskt i enlighet med specifikationerna i bilagan eller på den blankett som erhålls vid begäran från SCB.

Uppgifterna ska avse förhållandena under närmast föregående kalenderår om detta sammanfaller med räkenskapsåret. I annat fall ska uppgifterna avse det senaste räkenskapsåret som omfattar minst sex månader av det kalenderår som efterfrågas.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2016, då myndighetens föreskrifter (SCB-FS 2015:5) om uppgifter till statistik om intäkter och kostnader för flerbostadshus upphör att gälla.