Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:06

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om personalutbildning inom företagen;

Publicerad: 2016-02-25

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till statistik om personalutbildning inom företag ska på begäran lämnas till SCB. Uppgifterna ska lämnas vart femte år av företag som valts ut med statistiska metoder.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett med beteckningen ”Personalutbildning 2015”. Uppgifterna i frågorna 4–12, 15–17, 19, 25, 28–31 och 33–36 lämnas frivilligt.

3 § De begärda uppgifterna enligt 2 § ska lämnas senast den 8 april och avse närmast föregående kalenderår om inget annat följer av blanketten.

4 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 3 §.


Denna författning träder i kraft den 10 mars 2016.