Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:07

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:8) om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag;

Publicerad: 2019-03-13

beslutade den 5 mars 2019.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förord¬ningen (2001:100) om den officiella statistiken att 3 och 4 §§ samt bilagan till Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:8) om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag ska ha följande lydelse.

3 § Uppgifterna som ska lämnas avser företagens användning av it och ska lämnas senast den 17 april eller vid den senare tidpunkt SCB beslutar om.

4 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med benämning It-användning i företag 2019 (bilaga). Efterfrågade uppgifter i undersökningen inriktad mot företag med 10 eller fler anställda ska avse förhållandena under januari månad innevarande kalenderår förutom frågorna 2-5, 25 och 27-36 som ska avse föregående kalenderår. Frågorna 37-39 är frivilliga att besvara. Uppgifter i undersökningen inriktad mot företag med 0-9 anställda ska avse förhållandena under januari månad innevarande kalenderår förutom frågorna 10 och 12-16 som ska avse föregående kalenderår. Frågorna 17-19 är frivilliga att besvara.

Denna författning träder i kraft den 25 mars 2019.

På Statistiska centralbyråns vägnar 

HELEN STOYE
(Biträdande generaldirektör)

Björn Forssell
(Ekonomisk statistik) 

Grundföreskrift SCB-FS 2018:8