Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:15

Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till statistik avseende EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020

Publicerad: 2020-03-31

Hämta föreskriften:

Medlingsinstitutets föreskrifter

om uppgifter till statistik avseende EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020;

beslutade den 23 mars 2020. 

Medlingsinstitutet föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1  § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader och kommissionens förordning (EG) nr 1726/1999 av den 27 juli 1999 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om strukturstatistik över arbetskraftskostnader i fråga om definitioner och rapportering, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1737/2005. 

2  § Uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020 (LCS) ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den 20 april 2021.

Uppgifterna ska lämnas av med statistisk metod utvalda företag, kommunala myndigheter och arbetsställen. 

3  § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett med beteckningen ”Arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020”. 

4  § Om det finns särskilda skäl, får SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt. 

Denna författning träder i kraft den 9 april 2020, då Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2016:8) om uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2016 upphör att gälla. 

På Medlingsinstitutets vägnar
 IRENE WENNEMO
(Generaldirektör) 

Per Ewaldsson (Chefsjurist)

SCB-FS 2021:13