Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:23

Statistiska centralbyråns föreskrifterom kommunernas, regionernas och privata sektorns skyldighetatt lämna uppgifter till statistik om sjukfrånvaro

Publicerad: 2020-08-25

Hämta föreskriften:

Statistiska centralbyråns föreskrifter om kommunernas, regionernas och privata sektorns skyldighet att lämna uppgifter till statistik om sjukfrånvaro 

beslutade den 18 augusti 2020. Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 1 § Uppgifter om sjukfrånvaro ska på begäran lämnas till SCB. Uppgifterna ska lämnas av arbetsgivare som valts ut med statistiska metoder. 2 § Arbetsgivaren ska en gång per kalendermånad lämna de uppgifter som framgår av blanketten AM KSju (bilaga). Uppgifterna ska lämnas senast sista vardagen i kalendermånaden och avse förhållandena under den närmsta föregående månaden. 3 § Om det finns särskilda skäl, får SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2020, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2011:12) om uppgifter till statistik om sjuklöner för primärkommuner, landstingskommuner och privat sektor upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Mikael Fredberg
(Ekonomisk statistik)

Bilagor: