Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:27

SCB:s föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas, regionernas samt kommunalförbundens årliga bokslut, Räkenskapssammandraget

Publicerad: 2020-12-14

Hämta föreskriften:

beslutade den 8 december 2020. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Denna föreskrift ska tillämpas på uppgiftsskyldigheten till SCB:s statistik om kommunernas, regionernas samt kommunalförbundens årliga bokslut. 

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketterna. Bilaga 1–3 avser kommuner, bilaga 4–6 avser regionerna och bilaga 7 avser kommunalförbund. De lämnade uppgifterna ska i samtliga fall avse förhållandena under det närmaste föregående kalenderåret, undantaget insamling av prognosuppgifter för innevarande år i Resultaträkningsprognosen. 

3 § Uppgifter från kommuner och regionerna hämtas in vid tre olika tillfällen.
     För kommuner avser det första insamlingstillfället preliminära bokslutsuppgifter, det andra avser de slutliga bokslutsuppgifterna samt verksamhetsindelade uppgifter och det tredje avser en prognos för innevarande år. Uppgifterna ska lämnas
     a) från det första insamlingstillfället senast vecka 7,
     b) från det andra insamlingstillfället senast vecka 11, och
     c) från det tredje insamlingstillfället senast vecka 21.
     För regioner avser det första insamlingstillfället slutliga bokslutsuppgifter, det andra tillfället avser verksamhetsindelade uppgifter och det tredje avser en prognos för innevarande år. Uppgifterna ska lämnas
     a) från det första insamlingstillfället senast vecka 7,
     b) från det andra insamlingstillfället senast vecka 14, och
     c) från det tredje insamlingstillfället senast vecka 21.
     Uppgifter från kommunalförbund lämnas endast vid ett tillfälle. Uppgifterna från kommunalförbund ska lämnas senast vecka 11.
     Eventuella kompletteringar och rättelser av i förväg redan ifyllda uppgifter ska göras i samband med att de begärda uppgifterna lämnas.  

4 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som följer av 3 §.  

5 § Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form i enlighet med blanketterna i bilaga 1–7. Vid insamlingstillfället lämnar SCB upplysningar och närmare anvisningar för hur uppgifterna ska lämnas.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:28) om uppgifter till statistik om kommunernas, regionernas samt kommunalförbundens årliga bokslut, Räkenskapssammandraget upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Eric Lövestedt
(Avdelningen för nationalräkenskaper)