Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:04

SCB:s föreskrifter om skyldighet för kommuner och regioner att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling;

Publicerad: 2020-02-07

beslutade den 21 januari 2020.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012 av den 26 oktober 2012 om fastställande av detaljerade föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik.

2 § Uppgifter till statistik om forskning och utveckling ska på begäran lämnas till SCB senast den första fredagen i april varje jämnt år.

3 § De uppgifter som ska lämnas av kommuner framgår av bilaga 1. De uppgifter som ska lämnas av regioner framgår av bilaga 2. Uppgifterna ska avse förhållandena under närmast föregående kalenderår.

4 § Övriga upplysningar (avsnitt E) lämnas frivilligt. Samtliga uppgifter får uppskattas.

Denna författning träder i kraft den 11 mars 2020, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:7) om skyldighet för kommuner, landsting och kommunalförbund att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling upphör att gälla.

På Statistiska centralbyråns vägnar
JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Björn Forssell
(Ekonomisk statistik)