Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:04

Statistiska centralbyråns föreskrifterom skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektorn;

Publicerad: 2021-02-09

Hämta föreskriften:

beslutade den 2 februari 2020. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15§ förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 995/2012 av den 26 oktober 2012 om fastställande av detaljerade föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik. 

2 § Uppgifter till statistik om företagens innovationsverksamhet ska på begäran lämnas en gång vartannat år till SCB. Uppgifterna ska lämnas av företag som valts ut med statistiska metoder. 

3 § Uppgifterna som ska lämnas avser företagens innovationsverksamhet och ska lämnas 7 maj 2021. 

4 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 3 §. 

5 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med benämning Innovationsverksamhet i Sverige 2018-2020 (bilaga). Efterfrågade uppgifter ska avse förhållandena under de tre närmaste föregående kalenderår. Frågorna 9-10, 16 och 28 ska endast avse närmast föregående kalenderår. Uppgifterna i fråga 35 lämnas frivilligt.  

Denna författning träder i kraft den 4 mars 2021, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:3) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektorn upphör att gälla.  

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Jenny Hjort
(Ekonomisk statistik)