Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:05

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it;

Publicerad: 2021-02-15

Hämta föreskriften:

beslutade den 2 februari 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Uppgifter till statistik om företagens utgifter för it ska på begäran lämnas en gång per år till SCB. Uppgifterna ska lämnas av företag som valts ut med statistiska metoder. 

2 § Uppgifterna ska på begäran lämnas till SCB senast den sista torsdagen i mars eller vid en senare tidpunkt som SCB beslutar om och avse förhållandena under närmast föregående kalenderår. De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med benämning Företagens utgifter för it 2020 (bilaga). 

Denna författning träder i kraft den 4 mars 2021, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2020:3) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it 2019 upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE (Generaldirektör)

Jenny Hjort (Ekonomisk statistik)