Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:07

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas kvartalsutfall;

Publicerad: 2021-02-26

beslutade den 16 februari 2021. Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Denna föreskrift ska tillämpas på uppgiftsskyldigheten till SCB:s statistik
om kommunernas och regionernas kvartalsutfall.

2 § Kommuner ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 1 och regioner ska
lämnar de uppgifter som framgår av bilaga 2. Uppgifterna ska lämnas till SCB.

3 § De lämnade uppgifterna ska avse förhållandena under det närmast
föregående kvartalet samt en prognos för helåret. Vid varje insamlingstillfälle
ska även de uppgifter som lämnats föregående kvartal kontrolleras och vid behov
korrigeras.

4 § De begärda uppgifterna ska lämnas vid fyra återkommande tillfällen per år.
Uppgifterna avseende kvartal 1 ska lämnas senast vecka 16, uppgifterna
avseende kvartal 2 ska lämnas senast vecka 30, uppgifterna avseende kvartal 3
ska lämnas senast vecka 42 och uppgifterna avseende kvartal 4 ska lämnas senast
vecka 3 nästkommande år.

Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare
tidpunkt.

5 § Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form i enlighet med bilaga 1 och 2 och
enligt de beslut som SCB fattar vid respektive insamlingstillfälle.

Denna författning träder i kraft den 30 mars 2021, då Statistiska centralbyråns
föreskrifter (SCB-FS 2020:8) om uppgifter till statistik om kommunernas och
regionernas kvartalsutfall upphör att gälla.

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Anton Axelsson
(Avdelningen för Nationalräkenskaper)

SCB-FS 2022:5