Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:30

Statistiska centralbyråns föreskrifterom skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag;

Publicerad: 2021-11-11

Hämta föreskriften:

beslutade den 9 november 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1190 av den 15 juli 2021 som fastställer de tekniska specifikationerna för datakrav för ämnet It-användning i företag för referensåret 2022, i enlighet med Europaparlamentets och Rådet förordning (EU) 2019/2152. 

2 § Uppgifterna som ska lämnas avser företagens användning av it och ska på begäran lämnas en gång per år till SCB, den 7 mars eller vid en senare tidpunkt SCB beslutar om. Uppgifterna ska lämnas av företag som valts ut med statistiska metoder. 

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av Bilaga 1.

   Efterfrågade uppgifter i undersökningen inriktad mot företag med 10 eller fler anställda ska avse förhållandena under januari månad innevarande kalenderår förutom frågorna 11-19, 21-25, 30-31 samt 34 som ska avse föregående kalenderår. De framgår av blanketten med beteckning Frågeformulär till företag med 10 eller fler anställda (Bilaga 2).

   Uppgifter i undersökningen inriktad mot företag med 0-9 anställda ska avse förhållandena under januari månad innevarande kalenderår förutom frågorna 5-7, 11 samt 14-15 som ska avse föregående kalenderår. De framgår av blanketten med beteckning Frågeformulär till företag med 0-9 anställda (Bilaga 3). 

Denna författning träder i kraft den 11 december 2021, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:2) om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Robin Petersson
(Ekonomisk statistik och analys)