Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:38

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till faktorprisindex för byggnader;

Publicerad: 2021-12-29

Hämta föreskriften:

beslutade den 21 december 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse. 

2 § Uppgifter till indexserier över byggmaterial, installationsmaterial, maskiner, elkraft och drivmedel i faktorprisindex för byggnader skall på begäran lämnas till SCB.

     Uppgifter om priser ska på begäran lämnas

     1. avseende byggmaterial, installationsmaterial och drivmedel senast den tjugonde dagen i varje kalendermånad,

     2. avseende elkraft senast den 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober,

     3. avseende maskiner senast 20 februari, 20 maj, 20 augusti och 20 november,

     4. de uppgifter som lämnas vid varje tillfälle skall avse förhållandena den femtonde dagen i den kalendermånad då uppgifterna skall lämnas. För en del produkter ska, enligt överenskommelse, ett månadsgenomsnitt för föregående månad lämnas. 

3 § Uppgifter till indexserier över löner (avtalsenliga löner samt ackordslönestatistik) i faktorprisindex för byggnader skall på begäran lämnas till SCB.

     Uppgifter om löner ska på begäran lämnas

     1. vid avtalsenlig förändring så snart underlag finns tillgängligt,

     2. vid ackordslöneunderlag senast den 5 februari, 5 maj, 5 augusti och 5 november. 

4 § Om det finns särskilda skäl får SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 2 § och 3 §. 

5 § Uppgifterna skall lämnas av med statistisk metod utvalda leverantörer av byggmaterial, maskiner, elkraft och drivmedel. 

6 § Uppgifterna ska avse priser enligt vad som framgår av bifogad bilaga. Vidare ska uppgifter lämnas om egenskaper hos produkter som ligger till grund för kvalitetsvärdering och uppgifter som används för sammanvägning av prisuppgifter.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:5) om uppgifter till index för byggmaskiner och Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2004:25) om uppgifter till faktorprisindex för byggnader upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Björn Forssell
(Ekonomisk statistik och analys)